Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6332, RELIS Sør-Øst

Publisert: 08.12.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av topikale kortikosteroider under svangerskap

Dato for henvendelse: 08.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6332, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: En kvinne som er gravid i andre trimester, har behov for behandling mot psoriasis i hodebunn og på hud. Lege har lest i Felleskatalogen at Locoid (hydrokortisonbutyrat) oppløsning ikke bør brukes over lengre tid og på større hudområder. Hva kan anbefales og i hvor lang tid?

SVAR: RELIS har tidligere utredet bruk av topikal kortikosteroidbehandling under svangerskap (1). Det konkluderes med følgende:

"Ved topikal kortikosteroidbehandling av store flater og spesielt under okklusjon kan systemisk absorpsjon skje, men det er likevel ikke sannsynlig at disse mengder skulle kunne utøve noen misdannelsesfremkallende effekt og trolig heller ingen effekt på fosterets tilvekst eller binyrebarkfunksjon. Det foreligger ingen grunn til å fraråde nødvendig topikal bruk av hydrokortison og andre glukokortikoider til gravide, men lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.

Hydrokortisonbutyrat (gruppe II – middels sterkt kortikosteroid) kan brukes til gravide dersom det er indikasjon for det, men smøring på større hudområder over lengre tid bør unngås."


Dokumentasjon funnet ved oppdatert litteratursøk virker betryggende, men ingen av kildene angir spesifikt hvor store hudområder og hvor lang behandlingstid som kan anbefales.

Cochrane-biblioteket har nylig foretatt en litteraturgjennomgang og oppdatert sin tidligere utredning om sikkerhet ved bruk av topikale kortikosteroider under graviditet. Det ble inkludert 14 studier (kohort/case-kontroll) med til sammen vel 1,6 millioner kvinner. Siden alle studiene er observasjonsstudier, er kvaliteten på dokumentasjonen klassifisert som lav. Av etiske grunner anses det ikke forsvarlig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier med gravide kvinner. Cochrane konkluderer med at det ikke ble funnet noen assosiasjon mellom topikale steroider og type forløsning, misdannelser, prematur fødsel eller lav Apgar-skår. Ved bruk av potente eller veldig potente midler ble det funnet noe dokumentasjon som kan indikere en mulig sammenheng mellom sterktvirkende kortikosteroider og lav fødselsvekt. Det er imidlertid nødvendig med flere studier for å kunne fastslå sammenhengen sikkert. For milde og moderate kortikosteroider er det ikke noe som tyder på assosiasjon med lav fødselsvekt (2).

Ulike kilder for bruk av legemidler under svangerskap oppgir også at behanding med topikale kortikosteroider kan gis til gravide kvinner når det er behov for det (3,4).

KONKLUSJON
Generelt bør gravide benytte topikale kortikosteroider i lavest mulig potens som gir effekt, på minst mulig hudområde og i kortest mulig tid. Hydrokortisonbutyrat hører til den nest svakeste gruppen kortikosteroider (gruppe II), og kan brukes til gravide når det er indikasjon for behandling. Det er ikke noe som tyder på at normal bruk under svangerskap gir negativ påvirkning av foster eller svangerskapsforløpet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 3310, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Chi CC, Wang SH et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD007346.
  3. 3. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 471.
  4. 4. UK Teratology information service (UKTIS). Use of corticosteroids in pregnancy (monograph for Health care Professionals). www.uktis.org (Sist oppdatert: juli 2012).