Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2940, RELIS Sør-Øst

Publisert: 31.05.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kortvarig effekt av Medkinet depotkapsler (metylfenidat)

Dato for henvendelse: 31.05.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2940, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Et barn har vært behandlet med 20 mg Medikinet (metylfenidat) morgen og 10 mg Ritalin (metylfenidat) kveld. Effekten av Medikinet har vært veldig god, men kortvarig (til ca. kl 13). Foreldrene har derfor endret behandlingen til 20 mg x 2 Medikinet og seponert Ritalin. Lege spør om Medikinet kan gis to ganger daglig.

SVAR: Behandling av ADHD må individualiseres utfra ønsket effekt basert på blant annet alvorlighetsgrad, alder, tilleggsvansker, livssituasjon og familiære forhold (1). Ved behandling av barn med sentralstimulerende midler må vedlikeholdsdose tilpasses individuelt og justeres med regelmessig oppfølging (2). Metylfenidat har uttalt førstepassasjemetabolisme, og systemisk biotilgjengelighet kan variere fra ca. 10-50 % av dosen (3,4). Det finnes metylfenidatpreparater med ulike styrker og utløsningsprofil, slik at behandlingen kan tilpasses best mulig effekt til tider på døgnet hvor behovet er størst. Medikinet (metylfenidat) på 20 mg finnes både som vanlige tabletter og som kapsler med modifisert frisetting.

Medikinet tabletter
Tablettene tas 1-2 ganger daglig, f.eks. til frokost og lunsj. Maksimal plasmakonsentrasjon nås gjennomsnittlig 1-2 timer etter administrasjon og virketiden er 1-4 timer. Siste dose skal vanligvis ikke gis senere enn 4 timer før sengetid for å unngå søvnvansker (3).

Medikinet kapsler med modifisert frisetting
Depotkapslene skal gis én gang daglig ifølge preparatomtalen. Det angis at dette ikke bør skje for sent om morgenen siden det kan føre til søvnvansker. Metylfenidat frisettes i to faser; først en umiddelbar frisetting og så en ny stigning ca. 3 timer senere med et påfølgende gradvis fall i serumkonsentrasjon. Hensikten er å gi terapeutiske plasmanivåer i en periode på ca. 8 timer. Det er viktig at kapslene og kapselinnholdet ikke knuses eller tygges. Dette vil ødelegge depotvirkningen slik at serumkonsentrasjonen blir for høy i starten samtidig som effekten varer kortere. Medikinet depotkapsler skal tas til eller etter frokost for å oppnå tilstrekkelig effektvarighet og for å unngå høye plasmatopper. Dersom kapslene inntas på tom mage, vil metylfenidat absorberes mye raskere. Det er da mulig at frisettingen av metylfenidat ikke forsinkes tilstrekkelig (4).

Norsk Legemiddelhåndbok angir at en del barn vil trenge tillegg av korttidsvirkende metylfenidat på ettermiddagen i tillegg til et depotpreparat gitt om morgenen (2). Hos pasienter med raskere metabolisering, kan enkelte ha behov for to doser daglig av kapsler med modifisert frisetting (oppgitt virkningstid 6–8 timer). Ved terapisvikt, kan det være aktuelt å måle serumkonsentrasjonen av metylfenidat for å se om den er lav eller under referanseområdet (5).

KONKLUSJON
Behandling av barn med ADHD med metylfenidat bør individualiseres slik at preparatvalg og dosering gir best effekt på den tid av døgnet behovet er størst. Medikinet kapsler med modifisert frisetting av metylfenidat gis normalt én gang i døgnet om morgenen. Hos pasienter med raskere metabolisering av metylfenidat, kan enkelte ha behov for to doser av et depotpreparat daglig. Dersom effekten vedvarer utover ettermiddag/kveld, kan imidlertid søvnen bli påvirket.

Det antas at den aktuelle gutten bruker depotkapsler, og det bør i så fall kontrolleres at kapslene inntas på riktig måte (med mat og uten knusing/tygging). Det kan også foretas serumkonsentrasjonsmålinger av metylfenidat for å se om nivået er spesielt lavt før det tas en beslutning på om dosering to ganger daglig skal fortsettte. Videre effekt og bivirkninger etter doseendringen bør følges nøye.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. AD/HD-nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Høringsutkast med høringsfrist 4.4.13. www.helsedirektoratet.no
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Hyperkinetiske forstyrrelser/ Metylfenidat. http://www.legemiddelhandboka.no/ (30. mai 2013).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Medikinet tabletter. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 13. februar 2012).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Medikinet kapsler med modifisert frisetting. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 13. februar 2012).
  5. 5. RELIS database 2009; spm.nr. 3802, RELIS Øst. (www.relis.no/database)