Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 6074, RELIS Nord-Norge

Publisert: 05.03.2020

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Blodtrykksbehandling og covid-19

Dato for henvendelse: 05.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 6074, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: En allmennlege viser til et innlegg i BMJ hvor det antydes økt dødelighet av koronavirus covid-19 ved bruk av hemmere av angitensinkonverterende enzym (ACE-hemmere) og angiotensin-II-reseptorblokkere (ARB).

Bør pasienter skiftes fra disse legemidlene under eventuell covid-19 pandemi?

SVAR: NY INFORMASJON: se utredning 6086 RELIS Nord-Norge for en oppdatering av denne saken (publisert 17.mars 2020)


Vurdering
Vi mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å endre blodtrykksbehandling på grunn av covid-19, verken ved fare for smitte eller ved pågående infeksjon.

Bakgrunn
I leserbrevet peker forfatteren på flere forhold som kan gi mistanke om uheldige effekter av angiotensinvirkende antihypertensiver ved covid-19-infeksjon. Mange pasienter med diabetes og hjertesykdom har sannsynligvis økt dødelighet, og andelen brukere av ARB og ACE-hemmere er høyere blant disse pasientene (1). Covid-19 ser i likhet med SARS-koronavirus ut til å bruke ACE2-reseptor for å komme inn i målcellen. Det er målt en særlig økning i konsentrasjonen av et virusprotein som står for ACE-reseptor-mediert transmisjon. Forsøk i dyr som ble tyder på at transmisjonen av covid-19 kan ytterligere bli forsterket fordi ACE-hemmer gav en fem ganger økt mengde ACE2-mRNA, og ARB tre ganger økt ACE2-mRNA. Losartan er dessuten vist å øke aktiviteten i ACE2 i hjertet (2,3).

Covid-19-infeksjon i menneske har antakelig bare forekommet noen få måneder, og det finnes derfor ikke tilgjengelige resultater fra kliniske eller epidemiologiske studier som kan slå fast noen sammenheng mellom bruk av ARB eller ACE-hemmere og covid-19. Vi oppfatter diskusjonen i leserbrevet som spekulasjoner basert på ekstrapolering fra mulige fysiologiske mekanismer, med andre ord den minst mulig pålitelige form for dokumentasjon.

På motsatt side finnes det fagmiljøer som mener slike legemidler kan spille en rolle i behandlingen av koronavirus-infeksjon (4,5).

Vi har i skrivende stund (5. mars 2020) heller ikke funnet noen offisielle anbefalinger om å midlertidig bytte antihypertensjonsbehandling under pågående infeksjon eller fare for smitte av covid-19. Slike anbefalinger vil omfatte et svært stort antall individer, og kan bidra til unødvendig usikkerhet og bekymring i befolkningen. Bytte av blodtrykksbehandling kan dessuten innebære risiko for bivirkninger, komplikasjoner og mindre optimal behandling av grunnsykdom.

Referanser
  1. 1. Sommerstein R. Rapid response to: Preventing a covid-19 pandemic. BMJ 2020; 368: m810.
  2. 2. Hoffmann M, Kleine-Weber H et al. The novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) uses the SARS-coronavirus receptor ACE2 and the cellular protease TMPRSS2 for entry into target cells. bioRxiv 2020:2020.01.31.929042.
  3. 3. Ferrario CM, Jessup J et al. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibition and angiotensin II receptor blockers on cardiac angiotensin-converting enzyme 2. Circulation 2005; 111: 2605-10.
  4. 4. Gurwitz D. Angiotensin receptor blockers as tentative SARS-CoV-2 therapeutics. Drug Dev Res. 2020 Mar 4. doi: 10.1002/ddr.21656. [Epub ahead of print].
  5. 5. Phadke MA. Rapid response to: Response to the emerging novel coronavirus outbreak. BMJ 2020; 368: m406