Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5540, RELIS Nord-Norge

Publisert: 18.01.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NSAIDs ved ortopediske operasjoner

Dato for henvendelse: 18.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5540, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Hvilket NSAID anbefales ved ortopediske operasjoner? Er naproksen anbefalt også for denne indikasjonen dersom man ser risiko for bivirkninger i forhold til effekt? Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmål rundt NSAIDs som gruppe og bruk ved ortopediske operasjoner og postoperative smerter (1, 2, vedlagt). Vi viser til disse og vil i det følgende diskutere hvorvidt det er forskjeller mellom ulike NSAIDS som er relevante ved ortopediske operasjoner.

Ingen forskjeller i effekt
Det er ikke klare holdepunkter for forskjeller i effekt mellom ulike NSAIDs gitt i antatte ekvianalgetiske doser (1-4).

Ulike bivirkningsprofiler
I utgangspunktet gjelder de vanlige forholdsreglene for NSAIDs også ved ortopediske operasjoner. Ikke-selektive NSAIDs, og kanskje spesielt naproksen, gir høyest risiko for gastrointestinale blødninger. COX-2-hemmerne og diklofenak har vært regnet for å gi høyest risiko for iskemisk hjertesykdom (2, 4). Noe forenklet er naproksen av mange foretrukket førstevalg ved generell bruk (2), mens andre mener ibuprofen totalt sett er best (4), selv om nyere data indikerer at samtlige NSAIDs er assosiert med økt hjerte-karrisiko (5).

Særlig relevante bivirkninger ved operasjoner
Noen av NSAIDs-bivirkningene, som redusert nyrefunksjon, blødninger, bronkokonstriksjon og mulig redusert bentilheling, kan være særlig relevante i forbindelse med operasjoner (3). Dermed blir valget av NSAID muligens noe annerledes her enn i den generelle befolkningen. Eksempelvis argumenterer forfatterne av en lærebok om akuttmedisin for at COX-2-hemmere (koksiber) er å foretrekke ved operasjoner, på grunn av samlet sett best risikoprofil (det vil si at de vektlegger hjerte-kar-risikoen mindre i denne sammenhengen) (3).

Blødningsrisiko
COX-2-hemmerne hemmer i liten grad blodplateaggregeringen (som er mediert via COX-1) og gir i mindre grad økt blødningstendens (1, 2), noe som kan være fordelaktig under og etter operasjoner (3). COX-2-hemmerne gir da også lavere risiko for gastrointestinale blødninger, selv om risikoen ikke er null for COX-2-hemmerne heller (2).

Hjerteinfarkt
COX-2-hemmerne (med mulig unntak av celekoksib) og diklofenak er assosierte med den høyeste relative risikoen for hjerteinfarkt (2, 3, 5). Som tidligere nevnt kan dette være mindre relevant ved kortvarig bruk i forbindelse med operasjon. Men registerdata har vist at risikoøkningen skjer så og si fra første tablett (første behandlingsuke) (5), slik at hjerterisikoen ikke kan ignoreres selv ved kortvarige kurer.

Bronkokonstriksjon
NSAIDs, og spesielt ikke-selektive NSAIDS, øker risikoen for bronkokonstriksjon hos disponerte pasienter (moderat astma, nesepolypper, kronisk rhinosinusitt) (3, 4).

Andre bivirkninger som er gruppeeffekter av NSAIDs
NSAIDs som gruppe er forbundet med flere bivirkninger som er relevante ved operasjoner, men som ikke gir grunnlag til å foretrekke ett NSAID fremfor et annet.

Både ikke-selektive NSAIDs og COX-2-hemmere kan gi redusert nyrefunksjon (2, 3). Videre er det omdiskutert om NSAIDs kan gi redusert bentilheling, og noen er av den grunn tilbakeholdne med bruk av NSAIDs etter operasjoner (1, 3).

KONKLUSJON
Vi kjenner ikke til at det det er klinisk relevante forskjeller i effekt mellom ulike NSAIDs ved ortopediske operasjoner. Valget av type NSAID må derfor gjøres på grunnlag av den enkelte pasients risikofaktorer for ulike bivirkninger. Enkelte vil argumentere for at COX-2-hemmere har best nytte-risiko-balanse ved korttidsbruk i forbindelse med ortopediske operasjoner.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 6453, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2016; spm.nr. 4312, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  3. 3. Schug SA, Palmer GM et al, editors. Acute pain management: scientific evidence 2015; 4th ed: 94-104.
  4. 4. Solomon DH. NSAIDs: Therapeutic use and variability of response in adults. Version 20.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 23. august 2017).
  5. 5. Bally M, Dendukuri N et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017; 357: j1909.