Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4780, RELIS Nord-Norge

Publisert: 11.04.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Deksamfetamin i tillegg til lisdeksamfetamin hos en voksen pasient

Dato for henvendelse: 11.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4780, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: En kunde på apoteket er i ferd med å finne frem til riktig dosering på Elvanse (lisdeksamfetamin). Hun lurer på om det finnes data på å bruke Attentin (deksamfetamin) i tillegg på ettermiddag. Hun fortalte at RELIS hadde utredet en sak om barn, men hun lurte på om det fantes dokumentasjon for voksne. Henvendelse fra apotekfarmasøyt.

SVAR: RELIS har mottatt flere henvendelser om barn som opplever tap av effekt av lisdeksamfetamin utover ettermiddagen (1). Vi går ut fra at det er dette som er problemet her også, selv om det ikke er konkretisert i spørsmålet.

Som angitt i vår tidligere utredning er det ingen klare anbefalinger for tiltak dersom lisdeksamfetamin ikke har tilstrekkelig langvarig effekt. Indikasjon, døgnose, eventuelle bivirkninger, bivirkningsrisiko og compliance-forhold må vurderes (1 - vedlagt). Det er generelt svært begrenset med dokumentasjon både for lisdeksamfetamin og deksamfetamin brukt hos voksne siden disse legemidlene foreløpig kun er godkjent for behandling av barn (2,3). Etter vår vurdering vil det beste i dette tilfellet være å evaluere effekten av lisdeksamfetamin i optimal dosering, før en eventuell tilleggsbehandling vurderes. Et enkelt tiltak som muligens kan forlenge virketiden av lisdeksamfetamin er for øvrig å innta kapslene sammen med (fettrik) mat.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 8183, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elvanse. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11.11.2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Attentin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 10.02.2016).