Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6885, RELIS Midt-Norge

Publisert: 28.12.2017

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Skifte fra bupropion til kombinasjonsbehandling naltrekson+bupropion

Dato for henvendelse: 28.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6885, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: En pasient med fedme (KMI på 33) og tidligere depresjon, har hatt god effekt av bupropion 300 mg (Wellbutrin Retard) med tanke på stemningsforstyrrelse. Pasienten har et ønske om å gå ned i vekt. Kan skifte til naltrekson+bupropion kombinasjonsbehandling (Mysimba) være hensiktsmessig?

SVAR: Naltrekson og bupropion kombinert i en depottablett har hatt markedsføringstillatelse i Europa siden våren 2015 under merkenavnet Mysimba (1). I USA ble tilsvarende kombinasjonspreparat godkjent et halvt år tidligere (2). Hver tablett inneholder 8 mg naltreksonhydroklorid og 90 mg bupropionhydroklorid. Kombinasjonen er utviklet for å gi en synergistisk vektreduksjon hos personer med overvekt eller fedme, gjennom påvirkning av sentrale mekanismer som kontrollerer matinntak, belønning av mat og appetitt (2, 3).

Bupropion som monoterapi har i Norge indikasjon behandling av depressive epsioder (4), mens naltrekson har indikasjon støttebehandling ved abstinens i behandling av alkoholavhengighet (5).

Ifølge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) er naltrekson+bupropion kombinasjonstablett indisert som tillegg til et kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne pasienter med en KMI på over 30 (fedme) eller KMI på over 27 sammen med én eller flere risikofaktorer som for eksempel diabetes type 2, hyperlipidemi eller dårlig regulert hypertensjon (1). Behandlingen bør seponeres etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5% av sin innledende kroppsvekt (1, 3).

Det er anbefalt at man trapper opp behandlingen gradvis til fire tabletter daglig fordelt på to doser, det vil si totalt 32 mg naltreksonhydroklorid og 360 mg bupropionhydroklorid per dag (1, 3).

Hvert av virkestoffene for seg reduserer kroppsvekten, men effekten er i beste fall moderat (3). En oversiktsartikkel fra 2015 angir at vekttap kontrollert for placebo (modifisert intention to treat) var på 4,6% eller 4,9 kg i snitt i tre studier etter ett års behandling. Totalt 24% av studiedeltakerne seponerte medikamentet på grunn av bivirkninger, hyppigst på grunn av kvalme (2).

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) angir at det hersker uklarhet rundt kardiovaskulær sikkerhet ved langvarig bruk av naltrekson+bupropion kombinasjonspreparat, og introduksjonen av legemiddelet har blitt kritisert av det anerkjente franske tidsskriftet Prescrire på grunn av manglende dokumentasjon på sikkerhet (6). En randomisert, kontrollert studie med 8910 pasienter viste ikke signifikant økning av kardiovaskulære hendelser, men ble avbrutt på grunn av publisering av data før studien var fullført. Forfatterne konkluderer derfor med at den kardiovaskulære sikkerheten rundt behandlingen fortsatt er uavklart, og at en ny studie er nødvendig (7).

Søk i databaser finner ingen relevante interaksjoner mellom naltrekson og bupropion (8-10).

KONKLUSJON
Bupropion markedsføres både som monoterapi og som en kombinasjonstablett med naltrekson. Indikasjon for disse er ulik, men virkestoffet er det samme, og begge har depotformulering. Hvis det foreligger indikasjon for naltrekson+bupropion kombinasjonstablett kan denne etter vår mening forsøkes, da man forventer at bupropion vil utøve samme effekt som den allerede gjør hos pasienten. Som anført i den godkjente norske preparatomtalen anbefales legemiddelet seponert om 5% vekttap ikke foreligger etter 16 uker. Merk også at det ikke foreligger forhåndsgodkjent refusjon på Mysimba, og at kostnaden for pasienten vil øke.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Mysimba. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. september 2017).
 2. 2. Yanovski SZ, Yanovski JA et al. Naltrexone extended-release plus bupropion extended-release for treatment of obesity. Jama 2015; 313(12), 1213-4.
 3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Bupropion-naltrekson. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 8. desember 2017).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Wellbutrin Retard. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. oktober 2017).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Naltrexone POA Pharma. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 10. november 2014).
 6. 6. Hawkes N. Approval of antiobesity drug is" major regression for patients' safety," says health watchdog. BMJ: British Medical Journal 2014; 349, g7805.
 7. 7. Nissen SE, Wolski KE et al. Effect of naltrexone-bupropion on major adverse cardiovascular events in overweight and obese patients with cardiovascular risk factors: a randomized clinical trial. Jama 2016; 315(10), 990-1004.
 8. 8. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 22. desember 2017).
 9. 9. Micromedex® 2.0 (online). Bupropion (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. november 2017).
 10. 10. Lexicomp in UpToDate. Bupropion: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 22. desember 2017).