Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6468, RELIS Midt-Norge

Publisert: 20.02.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kortvarig effekt av lisdeksamfetamin

Dato for henvendelse: 20.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6468, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Effekten av lisdeksamfetamin (Elvanse) går ut etter seks timer hos en ung kvinne, og fastlegen ønsker svar på om serumanalyse av lisdeksamfetamin kan bekrefte dette og hva slags prøveglass som eventuelt brukes.

SVAR: Lisdeksamfetamin (Elvanse) er et farmakologisk inaktivt prodrug, som raskt etter inntak omdannes til aktivt deksamfetamin (d-amfetamin). Gjennomsnittlig tid til maksimal serumkonsentrasjon (Tmax) av deksamfetamin er 3,8 timer i fastende tilstand og 4,7 timer etter samtidig inntak av et fettrikt måltid. Lisdeksamfetamins omdanning til deksamfetamin tar vanligvis under én time hos friske forsøkspersoner, mens halveringstiden til det aktive virkestoffet deksamfetamin er 11 timer (1, 2).

For den aktuelle pasienten, der det angis at effekten går ut etter seks timer, kan det være nyttig med en måling av serumkonsentrasjonen av deksamfetamin omtrent fire timer etter inntak av lisdeksamfetamin. Dersom man ønsker en forenklet døgnkurve for denne pasienten kan dosen lisdeksamfetamin inntas i 7-8-tiden på morgenen, første prøve tas i 11-12-tiden, andre prøve i 15-16-tiden og 3. prøve før nytt doseinntak neste morgen i 8-tiden. Det behøves 1,5 ml serum. Det kan benyttes prøveglass med eller uten gel. Serum-gelglass har rød kork med gul ring og prøveglass uten gel har rød kork (3, 4).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L6.8.1 Metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 29. april 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elvanse. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11. november 2016).
  3. 3. Farmakologiportalen. http://www.farmakologiportalen.no/content/647/Lisdeksmfetamin (Søk: 15. februar 2017).
  4. 4. Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital. Prøvetakingsprosedyre legemiddelanalyser i serum/blod. http://stolav.no/fag-og-forskning/lab/provetakingsprosedyre-legemiddelanalyser-i-serum-blod (20. februar 2017).