Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5180, RELIS Midt-Norge

Publisert: 02.10.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjon av lisdeksamfetamin og metylfenidat

Dato for henvendelse: 02.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5180, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Jeg har nylig tatt i bruk Elvanse (lisdeksamfetamin) som alternativ til metylfenidat ved ADHD. Kan man fortsette å bruke metylfenidattabletter i lave doser som en booster mot slutten av dagen eller mot leggetid, eller er det ikke anbefalt å kombinere disse to ulike virkestoffene?

SVAR: Samtidig bruk av lisdeksamfetamin og metylfenidat er ikke omtalt i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for Elvanse (1). RELIS har vært i kontakt med produsenten Shire, som opplyser at de ikke har dokumentasjon på samtidig bruk av Elvanse og kortitidsvirkende metylfenidat, og at de ikke anbefaler slik bruk. De anfører også at dokumentasjonen tilsier at det ikke skal være nødvendig med booster-doser sammen med Elvanse (2). Godkjent indikasjon for Elvanse angir at det skal brukes kun når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig (1). På bakgrunn av dette må det vurderes om metylfenidat er egnet for den enkelte pasient.

I kliniske studier med barn og voksne vedvarte effekten av Elvanse 13 timer etter dosering hos barn og 14 timer hos voksne når legemidlet ble tatt én gang daglig om morgenen (1). Det skal derfor normalt sett ikke være behov for booster-dose på slutten av dagen. Individuell variasjon kan likevel medføre at enkelte opplever raskere tap av effekt.

Det har ikke lyktes å finne dokumentasjon på kombinert bruk av lisdeksamfetamin og metylfenidat. Vanligvis vil man foretrekke å supplere med korttidsvirkende tabletter av samme virkestoff som den langtidsvirkende grunnbehandlingen. Lisdeksamfetamin er et inaktivt prodrug til deksamfetamin, og har derfor noe lengre virketid enn vanlig deksamfetamin (3). Vanlige tabletter med deksamfetamin er ikke registrert i Norge, og det kan derfor være nærliggende å bruke metylfenidat ved behov for hurtigvirkende supplement til lisdeksamfetamin. Alternativt kan hurtigvirkende tabletter med deksamfetamin skaffes via ordningen med godkjenningsfritak.

Metylfenidat og deksamfetamin har lik effekt på atferd og konsentrasjonsevne (3). Det finnes ingen kontraindikasjon for samtidig bruk, og etter vår vurdering er det ikke grunn til å tro at det er mer problematisk å gi en boosterdose metylfenidat enn deksamfetamin dersom effekten av lisdeksamfetamin er for kortvarig til enkelte pasienter.

KONKLUSJON
Det finnes ikke dokumentasjon på bruk av boosterdose metylfenidat for å supplere effekten av lisdeksamfetamin. Effekten av lisdeksamfetamin skal normalt vare lenge nok til at boosterdose er unødvendig. Dersom enkelte pasienter likevel har behov for dette er det ikke kontraindisert å bruke metylfenidat.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elvanse. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13. mai 2014).
  2. 2. Rådgiver. Medisinsk avdeling, Shire, pers.medd. 1. oktober 2014.
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L6.8.1 Metylfenidat og lisdekasamfetamin/deksamfetamin/amfetamin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 22. mai 2013).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak – humane legemidler. http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Godkjenningsfritak/ (2. oktober 2014).