Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13079, RELIS Vest

Publisert: 06.02.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av kortisonkremer under graviditet

Dato for henvendelse: 06.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13079, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Allmennlege spør angående kvinne med atopisk eksem som bruker kremer med hydrokortisonbutyrat (Locoid) og flutikason (Flutivate) regelmessig for å holde utslett i ansiktet i sjakk. Må hun slutte med disse kremene nå som hun er gravid?

SVAR: VURDERING
Generelt gjelder at det bør brukes så milde topikale glukokortikoider, på så lite hudområde, over så kort tid, som mulig. Dataene på bruk av topikale glukokortikoider under graviditet er stort sett betryggende. I det aktuelle tilfellet skal pasienten kun bruke kremene på et lite hudområde, og etter vår vurdering kan hun fortsette å bruke kortisonkremene dersom det vurderes som nødvendig for å holde utslettet i sjakk. Bakgrunnen for vår vurdering gjengis under.

Bakgrunn
Generelt anses topikal eksponering å utgjøre en liten risiko for fosterskader ettersom det forventes begrenset opptak hos mor forbundet med slik bruk. I all hovedsak tyder tilgjengelig dokumentasjon på at kortisonkremer ikke gir en økt risiko for fosterskader (1).

RELIS har tidligere utredet bruk av topikal kortikosteroidbehandling under graviditet og konkludert med at det ikke foreligger noe grunnlag for å fraråde nødvendig topikal bruk av glukokortiokoider til gravide, men at gravide bør bruke så milde glukortikoider som mulig, på minst mulig hudområde og i kortest mulig tid (2), noe som samsvarer med spesiallitteraturen for øvrig (1, 3). Bruk av ekstra sterke topikale glukokortikoider, slik som klobetasol, frarådes generelt (3). Det åpnes imidlertid for bruk dersom nødvendig, sett i lys av at slike midler er å foretrekke fremfor systemisk behandling med glukokortikoider (3, 4).

En metaanalyse fra Cochrane som undersøkte sikkerheten ved bruk av topikale glukokortikoider inkluderte 14 studier der totalt 1 601 515 inkluderte svangerskap ingikk (5). Bruk av topikale glukokortikoider uavhengig av styrke og administrasjon ble ikke funnet assosiert med noen økt risiko for fosterskader (inkludert leppe-/ganespalte), for tidlig fødsel eller lav Apgar skår.

To av de inkluderte studiene i metaanalysen hadde funnet en positiv assosiasjon mellom økt risiko for lav fødselsvekt og bruk av sterke til ekstra sterke glukokortikoider. En annen studie fant økt risiko for lav fødselsvekt hos kvinner som hadde bruk en kumulativ dose på over 300 g av sterke til ekstra sterke topikale glukokortikoider.

Når stratifiserte analyser med hensyn til styrke ble utført, ble det funnet signifikant høyere forekomst av lav fødselsvekt i gruppen som hadde brukt sterke til ekstra sterke steroider sammenlignet med gruppen som hadde brukt milde til middels sterke glukokortikoider. Når gruppen som brukte sterke til ekstra sterke topikale glukokortikoider ble sammenlignet med en placebogruppe, ble det ikke funnet økt risiko for lav fødselsvekt (5).

I oppdaterte retningslinjer fra 2017 fra European Dermatology Forum om bruk av topikale glukokortikoider under graviditet anbefales det generelt at milde til middels sterke glukokortikoider bør foretrekkes fremfor sterke til ekstra sterke, som anses som andrevalg og anbefales brukt i så kort tidsrom som mulig. Dette med bakgrunn i at det ikke kan utelukkes å være en liten forhøyet risiko for lav fødselsvekt forbundet med bruk av sterke til ekstra sterke glukokortikoider, ved omfattende bruk (4).

Referanser
  1. 1. UKTIS. Topical corticosteroids in pregnancy. Version 1. www.toxbase.org (Sist oppdatert: Desember 2016)
  2. 2. RELIS database 2015; spm.nr. 6332, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Schaefer C, Peters P et al, editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 471.
  4. 4. Chi CC, Kirtschig G et al. Updated evidence-based (S2e) European Dermatology Forum guideline on topical corticosteroids in pregnancy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31(5): 761-773.
  5. 5. Chi CC, Wang SH et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015; (10): CD007346.