Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12243, RELIS Vest

Publisert: 05.02.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Begrensninger i bruk av kodein og tramadol i USA

Dato for henvendelse: 05.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12243, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Hvordan stiller RELIS seg til denne påstanden fra FDA: "The Food and Drug Administration (FDA) is restricting the use of codeine and tramadol medicines in children. Codeine is approved to treat pain and cough, and tramadol is approved to treat pain. These medicines carry serious risks, including slowed or difficult breathing and death, which appear to be a greater risk in children younger than 12 years, and should not be used in these children. These medicines should also be limited in some older children. Single-ingredient codeine and all tramadol-containing products are FDA-approved only for use in adults. We are also recommending against the use of codeine and tramadol medicines in breastfeeding mothers due to possible harm to their infants." Henvendelse fra en apotekfarmasøyt

SVAR: RELIS har ingen motforestillinger til de restriksjoner som omtales i spørsmålsstillingen.

Felles for kodein og tramadol er at de er prodrugs, og har ubetydelig eller ingen opioid effekt før de har blitt omdannet av CYP2D6 til de aktive metabolittene morfin og O-desmetyltramadol. Genetiske variasjoner i CYP2D6 vil påvirke effekten av kodein og tramadol. Rundt syv prosent av den kaukasiske befolkningen er såkalte langsomme omsettere, og har inaktiverende mutasjoner i begge genene som koder for enzymet. For CYP2D6 er det vist at noen få prosent i den kaukasiske befolkningen har mer enn to normale genkopier, og disse individene er såkalte ultraraske omsettere. For kodein og tramadol vil effekten hos ultrarask omsetter være at det dannes mye av den aktive metabolitten og effekten, inkludert bivirkningsrisikoen, øker. Langsomme omsettere vil oppleve terapisvikt av kodein og tramadol (1, 2).

Uforutsigbarheten er i seg en utfordring i behandlingen og risikoen for bivirkninger og overdosering hos ultraraske metaboliserere utgjør en særlig risiko hos barn og i forbindelse med amming. Umoden glukuronidering og renal funksjon resulterer i langsom eliminasjon og risiko for akkumulering av morfin og O-desmetyltramadol hos diende barn (2). Dette gjelder særlig ved gjentatt dosering og hos de aller yngste barna (3). Norske legemiddelmyndigheter har gjort tilsvarende tiltak som FDA med tanke på behandling av barn og av ammende kvinner med kodein (2a, 4). Tramadol har etter det vi er kjent med aldri hatt godkjent indikasjon til barn under 12 år, og bør i følge preparatomtalen ikke brukes under amming (2c).

FDAs økte restriksjoner for opioider er i tillegg relatert til risikoen for feilbruk, misbruk og avhengighet av disse substansene (5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 6362, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Paralgin forte (Sist oppdatert: 20. oktober 2014), b. Morfin (Sist oppdatert: 4. juli 2016), c. Nobligan (Sist oppdatert: 1. november 2016). http://www.legemiddelsok.no/
  3. 3. Roland PDH, Skråstad RB. Foretrukne smertestillende legemidler til ammende. Nor Farmaceut Tidsskr 2016: 124(7-8): 26-7.
  4. 4. Finckenhagen M, Buajordet I. Kodeinholdige preparater anbefales ikke til barn under 12 år (Oppdatert: 16. juni 2016). https://legemiddelverket.no/
  5. 5. Food and Drug Administration. FDA requires labeling changes forprescription opioid cough and cold medicines to limit their use to adults 18 years and older. (Publisert 11. januar 2018). https://www.fda.gov/