Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12072, RELIS Vest

Publisert: 21.11.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dyskinesi av fluoksetin eller bupropion

Dato for henvendelse: 21.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12072, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En ung kvinnelig pasient står på fluoksetin (Fontex) og bupropion (Wellbutrin). Hennes lege observerte bevegelser som slikking av leppene og bevegelse av tungen inn og ut hos pasienten, og ble med dette bekymret for bivirkninger av legemiddelbehandlingen. Legen leste i preparatomtalen til Fontex at dyskinesier og buccoglossalt syndrom er mulige bivirkninger, og vil gjerne ha informasjon om pasientens reaksjoner er kjente bivirkninger av enten fluoksetin eller bupropion. Er dette i så fall reversible bivirkninger, og er det ett av legemidlene en bør redusere dosen på eller seponere?

SVAR: Buccoglossalt syndrom er en bevegelsesforstyrrelse assosiert med tungen, men det er ikke funnet ytterligere beskrivelser av tilstanden. Dette kan regnes som en ekstrapyramidal bivirkning. Disse er sjeldne, men kjente ved bruk av antidepressiva (1). I motsetning til antipsykotika-induserte tardive dyskinesier, forventes akutte dyskinesier relatert til antidepressiva å være reversible etter seponering av det forårsakende legemidlet (2).

I en oversiktsartikkel som oppsummerer publiserte kasuistikker av ekstrapyramidale bivirkninger av serotonerge antidepressiva, konkluderer forfatterne med at bivirkningene typisk oppstår innen 30 dager etter oppstart eller doseøkning av mistenkt legemiddel. De finner også at bivirkningene oppstår ved vanlig antidepressiv dosering, men at pasientene ofte behandles med mer enn ett psykofarmaka (1).

OPPSUMMERING
For den aktuelle pasienten er både fluoksetin og bupropion assosiert med ekstrapyramidale bivirkninger. Dersom ett av legemidlene nylig er lagt til, eller dosen er økt innenfor de siste 30 dagene før debut av bivirkningene, er det naturlig å mistenke det legemidlet for å ha utløst bivirkningene. Uansett synes det naturlig å trappe ned og eventuelt prøveseponere ett av legemidlene. Dersom behandlingen har vært uendret i lang tid og det ikke er grunnlag for å mistenke ett av legemidlene, kan nedtrapping av det legemidlet som vurderes å være minst effektiv for pasienten være en mulig strategi.

Referanser
  1. 1. Hawthorne JM, Caley CF. Extrapyramidal Reactions Associated with Serotonergic Antidepressants. Ann Pharmacother 2015; 49(10): 1136-52.
  2. 2. Ferentinos P, Christodoulou C et al. Mixed-type (limb-truncal and orofacial) bupropion-associated dyskinesia (Letter to the Editors). J Clin Psychopharmacol 2010; 30(5): 644-6.