Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12012, RELIS Vest

Publisert: 23.10.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kortvarig effekt av metylfenidat depottabletter

Dato for henvendelse: 23.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12012, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende en pasient midt i tenårene som står på metylfenidat depottabletter (Concerta) i dose 1 mg/kg kroppsvekt. Pasienten rapporterer om god effekt av legemiddelet i 4-5 timer, før effekten synker raskt. Er det mulig at preparatet kan ha så kortvarig virkning?

SVAR: Etter peroral administrering av Concerta vil overtrekket på tabletten løses opp, og plasmakonsentrasjonen av legemiddel når raskt sitt første maksimum i løpet av 1 til 2 timer (1). Metylfenidat i to indre legemiddellag frigjøres gradvis over de neste timene. Toppkonsentrasjon i plasma nås etter om lag 6-8 timer, etterfulgt av en gradvis reduksjon. Kliniske studier har vist at effekten av Concerta vedvarer i inntil 12 timer etter inntak når tabletten blir tatt én gang daglig om morgenen. Terapeutisk effekt oppnås oftest ved doser på 0.5–1.0 mg/kg/døgn, men det er betydelig individuell variasjon (2).

RELIS har flere ganger tidligere mottatt henvendelser vedrørende virkningstiden av metylfenidat (3-5). Utredningene legger vekt på at det er store individuelle variasjoner i hvilke maksimalkonsentrasjoner som oppnås hos ulike pasienter, slik at doseringen må tilpasses hver enkelt. CYP-enzymene, som det kan gjøres farmakogenetiske tester av, er ikke involvert i metabolismen av metylfenidat. Når det gjelder depotpreparatene understrekes det at de må svelges hele for å bevare den farmakokinetiske profilen som er beskrevet i preparatomtalen. En eventuell knusing eller tygging av detpottablettene kan teoretisk føre til at en større andel av legemiddelet absorberes på kortere tid.

Ved et oppdatert søk i internasjonale databaser og monografier finner vi informasjon som støtter slutningene i de tidligere RELIS-utredningene (6, 7). Vi finner også beskrevet at kort virketid kan tyde på at pasienten er underdosert (8). Vi har i litteratursøket imidlertid ikke funnet rapporter om en så kort virketid av metylfenidat depottabletter (Concerta) som spørsmålsstiller beskriver. Den aktuelle pasienten står på en dose som er forventet å gi adekvat effekt, så dersom depottablettene inntas hele er det med utgangspunkt i kunnskap om formulering og farmakokinetikk ikke forventet at virkningen skal opphøre etter kun 4-5 timer.

Et tiltak som kan være til hjelp i den kliniske vurderingen kan være å få målt serumkonsentrasjonen av metylfenidat på tidspunktet pasienten rapporterer om redusert effekt. Dersom pasienten har en adekvat serumkonsentrasjon, skyldes trolig opplevelsen av redusert virkning andre faktorer enn bortfall av medikamenteffekt.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet holdepunkter for at virkningstiden av metylfenidat depottabletter (Concerta) kan reduseres til 4-5 timer dersom preparatet administreres korrekt.Et tiltak som kan være til hjelp i den kliniske vurderingen kan være å få målt serumkonsentrasjonen av metylfenidat på tidspunktet pasienten rapporterer om redusert effekt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 13. februar 2017).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Metylfenidat. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 29. april 2016).
  3. 3. RELIS database 2016; spm.nr. 6080, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 4663, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2011; spm.nr. 6855, RELIS Vest. (www.relis.no)
  6. 6. Krull Kevin R. Pharmacology of drugs used to treat attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Version 52.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 16. oktober 2017).
  7. 7. Micromedex® 2.0 (online). Methylphenidate Hydrochloride (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Oppdatert: 05. oktober 2017).
  8. 8. Krull Kevin R. Attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Treatment with medications. Version 30.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. september 2017).