Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11444, RELIS Vest

Publisert: 06.02.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjon av metylfenidat og lisdeksamfetamin

Dato for henvendelse: 06.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11444, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Lege spør om barn som behandles med lisdeksamfetamin (Elvanse). Ved inntak av morgendose, selv om denne tas like etter at pasienten står opp, kan det være en utfordring at effekten etter spørsmålsstillers erfaring setter inn etter ca. 1,5 timer. Dette kan gi utfordringer for foreldre om morgenen. Kan en hos slike pasienter gi en dose med metylfenidat (Ritalin), for eksempel 2.5-5 mg, for å få rask effekt?

SVAR: RELIS har ved flere anledninger besvart spørsmål om kombinasjon av metylfenidat og lisdeksamfetamin (1,2), men dette har i noen tilfeller dreid seg om å bruke metylfenidat om ettermiddagen, etter at opplevd effekt av morgendose med lisdeksamfetamin er gått ut. Konklusjonen har vært at samtidig bruk av disse medikamentene ikke er kontraindisert.

Etter inntak av Elvanse nås maksimal plasmakonsentrasjon etter 3,8-4,7 timer, avhengig av matinntak (3). Halveringstiden er 11 timer. For Ritalin er tid mellom inntak og maksimal plasmakonsentrasjon 1-2 timer, mens halveringstid er oppgitt til 1,4-4,2 timer (4). I en studie der 12 friske forsøkspersoner fikk enten korttidsvirkende eller langtidsvirkende metylfenidat tok det 3-4 timer før plasmakonsentrasjon og klinisk effekt av det langtidsvirkende medikamentet ble mer uttalt enn virkningen av det korttidsvirkende medikamentet (5). I en annen studie fant man at friske forsøkspersoner tolererer inntak av korttidsvirkende metylfenidat før langtidsvirkende metylfenidat bedre enn det å ta medikamentene i motsatt rekkefølge (6).

Ved forsøk med metylfenidat-dose om morgenen kan en vurdere å utsette inntaket av lisdeksamfetamin noe for å unngå additive effekter i løpet av morgenen. Én mulighet er å forsøke med en morgendose av metylfenidat i en periode barnet er hjemme fra skolen, for eksempel helg/ferie, for å vurdere effekten.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 6416, RELIS Midt-Norge
  2. 2. RELIS database 2014; spm.nr. 5180, RELIS Midt-Norge
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elvanse. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11. november 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. november 2014).
  5. 5. Spencer TJ, Biederman J et al. Importance of pharmacokinetic profile and timing of coadministration of short- and long-acting formulations of methylphenidate on patterns of subjective responses and abuse potential. Postgrad Med. 2012; 124(1): 166-73.
  6. 6. Spencer TJ, Biederman J et al. PET study examining pharmacokinetics, detection and likeability, and dopamine transporter receptor occupancy of short- and long-acting oral methylphenidate. Am J Psychiatry. 2006; 163(3): 387-95.