Vi har identifisert flere feilkilder når det gjelder hvordan bivirkninger registreres og kommuniseres etter en klinisk studie. Dette omfatter uklare og heterogene definisjoner av hva som utgjør en bivirkning og alvorlighetskriterier for hva som registreres og inkluderes av bivirkninger. Mangelfulle beskrivelser av bivirkninger i publikasjoner av kliniske studier kan ha stor betydning for senere analyser av risiko, inkludert systematiske oversikter og metaanalyser. Oppfatning av sikkerhetsprofil kan også påvirke hvilke bivirkninger som velges å nevnes i behandlingsretningslinjer.

Studien er også omtalt i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.