RELIS får jevnlig spørsmål om bruk av legemidler som inneholder alimemazin til barn. Alimemazin er et førstegenerasjons antihistamin og fentiazinderivat. Det er lang tradisjon for bruk av alimemazin som sovemedisin til barn i Norge, selv om bruken har vært klart avtakende de siste 10-20 årene (1,2). Alimemazin er et gammelt legemiddel og er lite brukt i mange land. Medisinen kalles også «trimeprazine» eller «metylpromazine» i utenlandsk litteratur. På det norske markedet finnes alimemazin nå som Alimemazin Evolan dråper 40 mg/mL og Alimemazin Evolan kapsler 20 mg.

Medikamentell behandling av søvnvansker hos barn er kun unntaksvis indisert
Medikamentell behandling er som hovedregel ikke indisert ved søvnvansker hos barn. Imidlertid kan det være unntak for barn med komplekse somatiske eller psykiatriske tilstander eller utviklingsforstyrrelser. Hvis legemidler brukes, skal atferdsterapeutiske tiltak være forsøkt først og videreføres under medikamentell behandling (3).

Mangelfull dokumentasjon av effekt på søvnvansker hos barn
Mange legemidler, særlig de som ble markedsført før 1985, har ikke blitt optimalt studert med tanke på effekt og sikkerhet i randomiserte, kontrollerte studier før godkjenning (4). Slike kliniske utprøvninger av legemidler har tradisjonelt heller ikke blitt gjennomført hos barn. Dokumentasjonen av effekt av alimemazin på søvnvansker hos barn er derfor mangelfull. De få kontrollerte studiene som har blitt gjort har vist motstridende resultater, hvor noen har vist en viss kortvarig forbedring under pågående behandling, mens andre ikke har sett noen klinisk signifikant effekt (4,5). Resultatene fra disse studiene kan derfor ikke brukes til å gjøre informerte behandlingsvalg. Slørdal og Bramness publiserte allerede i 2008 en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening som konkluderte med at alimemazin har potensiale for alvorlige bivirkninger og har mangelfull dokumentasjon som sovemiddel hos barn. Forfatterne konkluderte derfor med at bruk burde begrenses (5).

Generell veileder i pediatri åpner imidlertid til en viss grad for kortvarig bruk av alimemazin som sovemedisin hos barn ≥2 år, spesielt til barn med samtidig atopisk sykdom (3).

Virkningsmekanisme og sikkerhet
Når alimemazin brukes som sovemiddel, utnytter man at det svært fettløselige virkestoffet krysser blod-hjernebarrieren og binder seg til H1-reseptorer i sentralnervesystemet og blant annet gir sedasjon. Imidlertid har alimemazins reseptorbinding lav selektivitet, og alimemazin bindes derfor også til muskarinerge kolinerge, α-adrenerge og serotonerge reseptorer (4,5). De vanligste bivirkningene blir dermed tilsvarende: Søvnighet som strekker seg over til dagtid (hangover), svimmelhet, hodepine, munntørrhet og tett nese. Mindre vanlige bivirkninger kan være urinretensjon, obstipasjon og akkomodasjonsforstyrrelser, mens man i sjeldne tilfeller kan få påvirkning av hematologiske parametere, bevegelsesforstyrrelser og påvirket QTc-tid og andre hjertearytmier. Det er også rapportert kramper ved bruk (4-7).

Ved en gjennomgang av meldte bivirkninger til WHOs bivirkningsdatabase, er det siden 2017 og til dagens dato registrert elleve bivirkningsmeldinger der alimemazin var brukt i forkant av eller under hendelsen, enten alene eller som ett av flere legemidler (8). Ti av disse er klassifisert som alvorlige. Vi gjør oppmerksom på at bivirkningsdatabaser inneholder spontanrapporter fra vanlig klinisk praksis og det er kjent stor underrapportering. Systemene kan derfor ikke brukes til å si noe om hyppighet av en spesifikk bivirkning siden man ikke vet hvor mange hendelser som ikke er meldt.

Kontraindisert til barn under 2 år
Den norske preparatomtalen til Alimemazin Evolan dråper er enda tydeligere enn Slørdal og Bramness, og angir at legemidlet er kontraindisert til barn under to år på grunn av risikoen for uttalt sedasjon og respirasjonsdepresjon (6). Både Generell veileder i pediatri (3) og Slørdal og Bramness (5) oppgir at det finnes flere kasuistikker om alvorlige, og i noen tilfeller letale, komplikasjoner hos barn ved bruk av alimemazin også i terapeutiske doser.

Den norske preparatomtalen til Alimamazin Evolan kapsler bruker formuleringen «ikke bør brukes», når det gjelder barn under to år og begrunner det med at sikkerheten ikke har blitt fastslått i den aldersgruppen (7).

Det må likevel legges til at det i Norge er lang tradisjon for bruk av alimemazin som sovemedisin hos barn, også blant de <2 år, selv om bruken har avtatt over tid. Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2004 var 16,5 brukere per 1000 barn mellom 0 og 4 år som fikk utlevert en resept på alimemazin (alle indikasjoner). Antall brukere i denne aldersgruppen falt til 10,4, og videre til 4,4 i henholdsvis 2010 og 2020 (2).

Kombinasjon med andre legemidler
Allergi er ikke uvanlig hos barn, og mange behandles med andregenerasjons antihistaminer for dette. Samtidig bruk av to antihistaminer vil naturlig nok øke faren for additive bivirkninger, særlig antikolinerge effekter som munntørrhet, forstoppelse, urinretensjon, synsforstyrrelser, flushing og forvirring.

Konklusjon
Dokumentasjonen som finnes tyder på at alimemazin i beste fall har en liten og forbigående effekt mot søvnvansker hos barn. Vi gjentar tidligere publikasjoners standpunkt om at alimemazin som sovemiddel til barn har dårlig dokumentasjon av effekt og ufordelaktig sikkerhetsprofil, og at bruk til barn under to år anses som kontraindisert.