I likhet med flere andre har også RELIS blitt berørt av pandemien, og årsrapporten for 2020 er først nå blitt ferdigstilt da vi i år har måttet prioritere å bistå Folkehelseinstituttet med å håndtere bivirkningsmeldinger på covid-19 vaksinene.

I løpet av fjoråret besvarte vi om lag 3000 legemiddelspørsmål fra helsepersonell. Dette er en liten nedgang fra året år, og kan muligens skyldes periodevis redusert tilgjengelighet på telefonen som følge av pandemien og hjemmekontor. Antall bivirkningsmeldinger på legemidler økte litt, og vi behandlet om lag 1050 bivirkningsmeldinger i 2020. Et økende antall av disse ble mottatt elektronisk via den nye meldeportalen melde.no.

Vi besvarte om lag 4500 spørsmål om legemiddelbruk fra gravide og ammende via publikumstjenesten Trygg Mammamedisin. Dette er en betydelig nedgang fra året før, men kan ha sammenheng med at vi i 2020 fornyet nettsidene med flere tekster med svar på hyppig stilte spørsmål, slik at brukerne lettere selv kan finne svar på de vanligste problemstillingene. Telefontjenesten til Trygg Mammamedisin har også vært stengt store deler av 2020 på grunn av bruk av hjemmekontor, og dette kan også ha bidratt til nedgangen.

Vi rakk bare å besøke 100 fastleger med undervisningsmetoden KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, før reiserestriksjoner gjorde at vi måtte sette planlagte besøksrunder på pause. Vi fikk imidlertid utviklet en løsning for å gjennomføre KUPP-besøk per video, og testet dette på en mindre antall fastleger.

Kurs og undervisningsoppdrag var også redusert som følge av pandemien, og vi arrangerte 3 kursdager og holdt 65 undervisningstimer. Vi publiserte 11 fagfellevurderte artikler, hvorav 8 i internasjonale tidsskrift. Vi skrev også om lag 40 artikler som ble publisert i faste spalter i norske fagtidsskrifter og/eller på vår egen hjemmeside. Vi opplever fortsatt en betydelig økning i bruken av nettsidene våre.

Hele årsrapporten kan leses her.