Medarbeidere fra RELIS har nylig publisert en artikkel som belyser spørsmål fra helsepersonell om kvetiapin som gjelder misbruk og avhengighet. Vår erfaring er at kvetiapin brukes i behandling av pasienter med rushistorikk, og at leger som spør oss ikke oppfatter dette som et potensielt problem.

Kvetiapin er et antipsykotikum som ofte brukes utenfor godkjent indikasjon, spesielt for sine søvninduserende effekter, og det er de siste årene publisert flere studier som indikerer et misbrukspotensial. For å belyse dette fra et RELIS-perspektiv kategoriserte og analyserte vi spørsmål i RELIS-databasen som gjelder kvetiapin og inneholdt ordene «misbruk» eller «avhengighet». De inkluderte spørsmålene fra databasen ble definert som caser.

Totalt 54 caser ble identifisert i databasen, hvorav 29 (54 %) gjaldt pasienter med rushistorikk og 14 (26 %) gjaldt off-label bruk av kvetiapin for søvnproblemer. Det var 5 caser som inneholdt spørsmål om kvetiapins misbrukspotensial, hvorav 3 gjaldt individuelle pasienter og 2 var av generell karakter. De fleste casene beskrev pasienter med rushistorikk behandlet med kvetiapin, mens spørsmålet til RELIS gjaldt andre aspekter av behandlingen. Vi fant ingen caser som beskrev misbruk eller avhengighet hos pasienter med psykotisk lidelse.

Hele artikkelen er fritt tilgjengelig: Quetiapine, Misuse and Dependency: A Case-Series of Questions to a Norwegian Network of Drug Information Centers