Ved flere typer kreftbehandling kan pasientene få nøytropeni, som er svært lave mengder av en type hvite blodceller, nøytrofile granulocytter. Pasienter med alvorlig nøytropeni har høy risiko for alvorlig blodforgiftning. Lipegfilgrastim brukes for å korte ned tiden med nøytropeni gjennom stimulering av produksjon og frisetting av nøytrofile granulocytter.

Smerter er vanlig
Lonquex inneholder lipegfilgrastim, og er en videreutvikling av filgrastim og pegfilgrastim som brukes på samme indikasjon. For alle de tre legemidlene er muskel-/skjelettsmerter beskrevet som svært vanlige bivirkninger i preparatomtalene. For filgrastim oppgis det at 3 % har fått alvorlige smerter, men for de andre to virkestoffene oppgis det at smertene vanligvis er lette til moderate og kan kontrolleres med vanlige analgetika hos de fleste (1a-c).

Uvanlig sterke smerter
På et norsk sykehus reagerte en lege på at flere pasienter opplevde så kraftige smerter etter behandling med lipegfilgrastim at de måtte legges inn på sykehuset og få behandling med morfin-preparater. Dette var en uventet alvorlig reaksjon sammenlignet med tidligere erfaringer med de andre legemidlene i samme gruppe, og reaksjonene ble meldt som bivirkninger til RELIS. På andre kreftavdelinger ble det også observert sterke smerter av lipegfilgrastim og RELIS fikk spørsmål om dette var kjent.

Endring av preparatomtalen
RELIS informerte Legemiddelverket om meldingene og spørsmål. Legemiddelverket formidlet saken på europeisk nivå og det ble bestemt at dette skulle gjennomgås nærmere. Produsenten og PRAC-rapportøren (landet som har hovedansvar for legemiddelovervåking av lipegfilgrastim) gjennomgikk dokumentasjonen i lys av de norske og andre opplysninger. Det ble funnet riktig å oppdatere preparatomtalen for Lonquex med informasjon om at sterke smerter som krever sykehusbehandling kan forekomme. Samtidig ble preparatomtalen oppdatert med informasjon om at kvalme er en svært vanlig bivirkning (1a).

Dette er et fint eksempel på nytteverdien av meldinger om uventet alvorlighetsgrad av en ellers kjent bivirkning. Mer detaljert beskrivelse av bivirkningene i preparatomtalen gjør helsepersonell bedre rustet til å gi informasjon, oppfølging og behandling av pasienter med hensyn til sterke smerter i forbindelse med behandling med lipegfilgrastim (Lonquex).

Vi minner om meldeplikten ved mistanke om uventede bivirkninger, som inkluderer for eksempel uventet varighet eller alvorlighetsgrad. Din melding blir vurdert av fagpersoner og din mistanke kan bidra til en mer fullstendig beskrivelse av et legemiddels bivirkningsprofil.