Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger.

Kvetiapin er et andregenerasjons antipsykotikum med godkjent indikasjon for behandling av schizofreni og bipolar lidelse samt tilleggsbehandling ved depresjon. Anbefalt dosering ved disse indikasjonene er 300-800 mg per døgn. Søvnighet, hovedsakelig på grunn av sentral histamin H1-reseptorblokade, er en svært vanlig bivirkning (>10%) av legemidlet. De senere årene har det vært en økende forskriving av kvetiapin i doser på 25-100 mg for behandling av insomni.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening argumenterer vi for at det er grunn til å advare mot slik forskrivning.