KUPP_logo_blå_red

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter er et offentlig finansiert, produsentuavhengig tilbud om faglig oppdatering til norske allmennleger. KUPP drives av RELIS i samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene på universitetssykehusene i de ulike helseregionene.

KUPP som metode går ut på at en farmasøyt eller lege fra RELIS eller klinisk farmakologi har en faglig gjennomgang av et terapiområde én-til-én med en fastlege på dennes kontor. Besøkene tar omtrent 20 minutter, og gjennomføres i fastlegens kontortid.

Dette er den fjerde KUPP-kampanjen siden oppstarten i 2015. Vi har besøkt over 3500 fastleger med våre tre første oppdateringskampanjer og 98 % av legene svarer i evalueringene at de gjerne vil ha nye besøk! Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter KUPP, og oppfordrer sine medlemmer til å ta mot besøk.

Vi har valgt opioider som tema for kampanjen basert på tilbakemeldinger fra fastleger som har mottatt KUPP-besøk tidligere. I mange land har det de siste årene vært en meget bekymringsverdig økning i bruk av opioider, og i land som USA og Australia er opioidepidemien et stort problem. Selv om vi ikke har sett den samme utviklingen i Norge, så har det vært en vekst i forbruket av opioider også her til lands. Vi håper og tror at den nye KUPP-kampanjen kan bidra til å forebygge en ytterligere vekst i forbruket av opioider i Norge. Vi har tidligere dokumentert at KUPP er en effektiv måte for å endre norske allmennlegers forskrivning (1).

Vi har dessverre ikke ressurser til å besøke alle landets fastleger med KUPP. KUPP er finansiert over statsbudsjettet, men vi har kun mottatt midler til å besøke en liten del av landets fastleger. Et utvalg av fastlegene vil motta tilbud om besøk i løpet av høsten og vinteren. Fastleger som ønsker besøk kan også ta kontakt med sitt regionale RELIS-kontor, eller med undertegnende. Vi kan dessverre ikke love alle besøk, men vil besøke så mange som mulig.