Personsentrert omsorg har et holistisk perspektiv og tar utgangspunkt i en pasients erfaringer, ressurser og forutsetninger. Omsorgen utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell hvor svangerskapsomsorgen i Norge er et godt eksempel.

Gravide og ammende er vanligvis friske, og omsorg i disse fasene har som målsetning å forebygge sykdom. Personsentrert omsorg bruker flere prinsipper som vi kjenner fra tradisjonell og komplementær medisin.

Persontilpasset medisin har et biologisk perspektiv hvor ny kunnskap og teknologi står sentralt. Målet er å tilby den enkelte pasient målrettet diagnostikk og behandling.

Det foreligger som oftest sykdom, og optimal behandling og forebygging av komplikasjoner står sentralt.

Det foreligger i dag store ambisjoner og forventninger til begge behandlingsformer. Tradisjonell og komplementær medisin sitt potensiale bør etter mitt skjønn undersøkes med natur- og samfunnsvitenskapelige metoder. Min erfaring er at det fremdeles er et godt stykke igjen til «omics-teknologi» og bioinformatikk er implementert i helsevesenet.

RELIS praktiserer personsentrert omsorg og persontilpasset medisin daglig ved å tilby beslutningsstøtte til helsevesenet. Dette er nå beskrevet i det eneste internasjonale tidsskriftet dedikert til predikerende, forebyggende og persontilpasset medisin.

Publikasjonen kan leses i følgende link: https://rdcu.be/bzJTl