Den norske bivirkningsrapporten for 2018 ble publisert den 7. mai 2019 av Statens legemiddelverk.

Meldeøkning fra pasienter og industri
Det ble totalt mottatt 5623 bivirkningsmeldinger i 2018, som er en økning på 51% fra 2017. Den markante økningen er grunnet endringer i rapporteringsreglene for legemiddelindustrien som skal melde alle bivirkninger – ikke bare de alvorlige, og en økning i bivirkningsmeldinger fra pasienter. Antallet bivirkningsmeldinger direkte fra leger gikk ned sammenlignet med årene før.

Det nytter å melde!
Zinbryta (daklizumab) var indisert for behandling av multippel sklerose (MS). I 2018 ble legemidlet trukket fra markedet på grunn av meldinger om alvorlige tilfeller av betennelse i hjernen (encefalitt) og hjernehinnen (meningoencefalitt) i Europa.

Det ble også meldt om tilfeller av alvorlig leverskade ved bruk av Esmya (ulipristal) til behandling av godartede muskelknuter i livmoren. På grunn av bivirkningsmeldingene ble bruken av Esmya innskrenket.

Hele bivirkningsrapporten
Les hele bivirkningsrapporten. Den gir mer informasjon om blant annet meldesystemet, generell statistikk, meldinger på DOAK og mer om sikkerhetstiltakene som er kommet som følge av bivirkningsmeldinger i Norge og Europa.

Rask godkjenning = økt årvåkenhet for bivirkninger
Det er nå mer vanlig å godkjenne legemidler raskt, for deretter å overvåke både effekten av legemidlet og bivirkningene etter godkjenning. Dette gjør det enda viktigere med lav terskel for å mistenke og melde bivirkninger - slik at det raskt kan gjøres tiltak hvis det er behov for det.

Elektronisk melding er en realitet
Fra november 2018 er det mulig for helsepersonell å melde bivirkninger elektronisk. Brukervennlighet har vært høyt prioritert og flere felter i skjemaet fylles ut automatisk med informasjon fra andre kilder. Det arbeides også for integrerte løsninger i EPJ og andre tilleggsfunksjonaliteter. Vi håper et økende antall helsepersonell tar i bruk den elektroniske meldemuligheten, og forteller oss om noe kan forbedres ytterligere.

Meld til RELIS/FHI og få et svar
RELIS og Folkehelseinstituttet mottar, registrerer og vurderer bivirkningsrapportene fra helsepersonell i VigiNor, den norske bivirkningsdatabasen. FHI håndterer meldinger som gjelder vaksiner, mens RELIS mottar meldinger på alle andre legemidler, uregistrerte legemidler, kosttilskudd mv.. Vi gir meldende helsepersonell et svar med oppsummering av hendelsen og informasjon om hva som er kjent om reaksjonen. Særlig interessante eller viktige meldinger følges opp spesielt, og noen problemstillinger blir presentert på RELIS sine nettsider eller i andre relevante fora. Helsepersonell kan også stille spørsmål om bivirkninger til RELIS.

Til meldeskjema for bivirkninger

Still spørsmål til RELIS