'Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS)' er en sentral studie av fluoksetin til barn og ungdom med depresjon. Studien ble gjennomført i USA i 2000-2003 og refereres i en rekke behandlingsanbefalinger. Vi har gjennomgått publikasjonene fra denne studien for å kartlegge hva som har blitt rapportert av bivirkninger ved kort- og langtidsbehandling.

Studien omfattet 439 pasienter som fikk fluoksetin, kognitiv terapi, eller en kombinasjon, eller placebo. Resultater og analyser fra studien er publisert i 48 artikler. Åtte artikler ga informasjon om bivirkninger. Risiko for suicidalitet var den eneste bivirkningen som ble nevnt i alle publikasjonene. En rekke psykiatriske og somatiske bivirkninger ble rapportert i løpet av de første 12 ukene, men ikke nevnt i analysene av lengre tids bruk. Vanlige bivirkninger av fluoksetin, blant annet vektendringer og seksuelle problemer, er ikke nevnt i noen av publikasjonene.

Vi har konkludert med at publikasjonene fra TADS-studien ikke gir et fullstendig bilde av bivirkningsrisiko for fluoksetin hos barn og ungdom.