Tilgang til gode litteraturkilder er en forutsetning for at Skandinaviske legemiddelinformasjonssentre kan gi raske og nyttige svar til helsepersonell. I dag bruker sentrene en rekke internett-baserte tertiærkilder hvor legemiddelinformasjon presenteres i en mer strukturert og forenklet form enn i original- og oppsummeringsartikler. I tertiærkilder kan vi med noen tastetrykk finne dedikerte avsnitt eller kapitler om spesifikke tema som et legemiddels interaksjoner, bivirkninger eller bruk ved graviditet. Et innledende søk i tertiærkilder suppleres gjerne med informasjon fra originalartikler og/eller oppsummeringsartikler avhengig av type problemstilling (1). Skandinaviske legemiddelinformasjonssentre har utviklet fulltekst, søkbare spørsmål-svar databaser som i seg selv blir stadig viktigere tertiærkilder med muligheter for gjenbruk av svar.

Viktige kvaliteter i sentrenes stab er kompetanse i litteratursøk og evne til kritisk vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Konkrete råd i pasientbehandling er hyppig etterspurt, og dette skal skje innen en avtalt tidsramme. Problemstillingene krever ofte klinisk og diagnostisk erfaring, og i sentrene finner man leger med erfaring fra en rekke spesialiteter, bl.a. allmennmedisin, geriatri, psykiatri og rusmedisin. Gitt bredden av problemstillinger oppfattes en stab sammensatt av farmasøyter og kliniske farmakologer som optimal i Skandinaviske legemiddelinformasjonssentre (2).

Publikasjonene kan leses i følgende linker:

https://www.mdpi.com/2305-6320/5/3/66

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12804