RELIS har nylig publisert en kronikk i legeforeningens tidsskrift (1). Under følger et kort sammendrag, og hele artikkelen kan leses hos Tidsskrift for Den norske legeforening.

Inhalasjonssteroider er fortsatt vårt viktigste forebyggende medikament i behandlingen av astma. En midlertidig økning i dosen av inhalasjonssteroider ved astmaforverringer (astmaeksaserbasjoner) hos både voksne og barn ble anbefalt for omkring 25 år siden, uten at det lå studier til grunn for dette (2). En uformell spørreundersøkelse i 2018 viste at dette fremdeles er vanlig praksis hos et stort flertall av norske fastleger.

Nesten ti år etter at anbefalingene først ble tatt inn i retningslinjer kom de første studiene som indikerte at dobling av inhalasjonssteroider ved astmaforverring ikke var effektivt (3, 4). I 2016 konkluderte en Cochrane-kunnskapsoppsummering med at det er lite sannsynlig at en økt dose inhalasjonssteroider reduserer innleggelser eller forkorter sykdomsforløpet (5).

I 2018 ble det publisert to studier som undersøkte henholdsvis firedobling av steroiddosen ved astmaforverring hos voksne og en femdobling av dosen til barn (6, 7). Begge disse konkluderte med at denne metoden ikke var effektiv basert på forhåndsdefinerte kriterier, og i tillegg ble det funnet en mulig sammenheng mellom femdobling av dosen inhalasjonssteroider og redusert lengdevekst, spesielt hos de minste barna (7).

Flere retningslinjer og norske kilder anbefaler fremdeles å øke frekvens og dose av inhalasjonssteroider ved astmaforverringer. For de fleste pasienter gir dette ingen effekt, men derimot økt bivirkningsrisiko. Denne praksisen bør derfor endres.

Våre anbefalinger
Det finnes per i dag ikke overbevisende dokumentasjon for å øke dosen inhalasjonssteroider ved begynnende astmaforverringer, verken for voksne eller barn. Hos enkelte voksne med sannsynlig dårlig etterlevelse kan denne strategien likevel vurderes. Effekten er sannsynligvis beskjeden, og terskelen bør være lav for overgang til en kortvarig kur med perorale steroider ved forverring.

Hos barn er økt dose av inhalasjonssteroider assosiert med redusert lengdevekst, og det er ingen dokumentert effekt ved god etterlevelse. Doseøkning ved forverringer bør derfor ikke benyttes.

Hos alle pasienter med astma bør man vurdere etterlevelse og teknikk på hver kontroll.