RELIS og publikumstjenesten Trygg Mammamedisin mottar anslagsvis 1-2 henvendelser per uke med spørsmål om bruk av migrenemedisiner av typen triptaner under amming. Dokumentasjon på sikkerhet og overgang til morsmelk er mangelfull for de fleste triptaner, men nå gjennomføres det en norsk studie som skal undersøke nettopp dette.

Vi har stilt Siri Amundsen, lege i spesialisering i klinisk farmakologi, UNN Tromsø og doktorgradsstipendiat ved Institutt for medisinsk biologi, UiT – Norges arktiske universitet noen spørsmål om den pågående studien.

Hva er målet med studien?
Målet er å få mer kunnskap om migrenemedisiner av typen triptaner og overgang til morsmelk. Ved å undersøke hvor mye som går over i melken kan vi si noe om mulig risiko for at diebarnet kan påvirkes av mors legemiddelbruk. Av de syv triptanene som er på markedet per i dag, er det tidligere kun gjort studier på overgang til morsmelk for sumatriptan (Imigran) og eletriptan (Relpax). Kanskjevil studien avdekke om det er forskjeller mellom de ulike triptanene som tilsier at noen bør foretrekkes under amming fremfor andre

Hvorfor er slik forskning viktig?
På grunn av manglende sikkerhetsdata er det stor usikkerhet, både blant helsepersonell og blant kvinner selv, om triptaner er trygge å bruke under amming. Selv om førstevalg ved behandling av migrene under amming er vanlige smertestillende som paracetamol og ibuprofen, er det mange som ikke har god nok effekt av disse midlene alene. I slike tilfeller kan bruk av triptaner overveies, og da er sumatriptan ofte anbefalt først siden vi har mest klinisk erfaring og dokumentasjon for denne. Samtidig vet vi at mange kvinner er engstelige for å ta medisiner mens de ammer i frykt for å skade barnet sitt. Enkelte opplever også at leger fraråder bruk av triptaner fordi de er usikre på om det er trygt. Det gis også i varierende grad råd om å utsette amming fra 6 timer og helt opp til 24 timer etter inntak av de ulike midlene. Dette er kanskje ikke alltid så lett å gjennomføre i praksis. Vi trenger derfor sikker kunnskap som muliggjør god rådgiving med hensyn til valg av triptan og hvilke forholdsregler man eventuelt bør ta i forhold til amming.

Resultatene fra denne studien vil forhåpentligvis kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for leger som behandler denne pasientgruppen. Videre vil de som gir råd om slik behandling til helsepersonell og ammende kvinner, slik som eksempelvis RELIS og tjenesten Trygg Mammamedisin, kunne gi råd basert på faktisk dokumentasjon.

Hvordan blir studien gjennomført?
Kvinner som ammer og som har migrene som behandles med et triptan kan delta i studien, uavhengig av hvor i landet de bor. Deltakerne blir bedt om å innta en dose av medisinen sin utenom et migreneanfall, og de skal deretter selv samle syv melkeprøver til fastsatte tidspunkt gjennom det påfølgende døgnet. Prøvene blir sendt til UNN Tromsø og analysert for å bestemme mengden av legemidlet som gjenfinnes i morsmelken. Med utgangspunkt i den målte konsentrasjonen i melk kan vi beregne hvor stor del av dosen barnet potensielt får i seg gjennom amming. Vi anbefaler at mor ikke skal amme babyen i en angitt tidsperiode etter inntak av dosen, men i stedet gi «medisinfri» melk som de på forhånd har pumpet/lagret. Det varierer noe hvor raskt de ulike midlene skilles ut av kroppen, men i løpet av ett døgn er det forventet at det meste av dosen er utskilt.

Studien er et samarbeid mellom UNN Tromsø og fagmiljøer ved Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hvor kan man henvende seg for å delta i studien?
Kvinner som ønsker å delta, eller som ønsker nærmere informasjon om studien kan sende en uforpliktende henvendelse til [email protected] eller kontakte lege og daglig studieansvarlig Siri Amundsen på telefon 777 98237.
Vi oppfordrer leger til å informere om den pågående studien til sine pasienter som er i målgruppen for å delta.