Trygg MammaMedisin er RELIS sin nettjeneste for gravide og ammende. Her kan kvinnene stille spørsmål om risikoen ved egen medisinbruk for foster og brystbarn. De får da et gratis, skreddersydd svar senest innen 2 virkedager. Alle spørsmålene besvares av erfarne farmasøyter og leger ved RELIS, og informasjonen er basert på anerkjente oppslagsverk og publikasjoner innen fagområdet teratologi.

Trygg MammaMedisin er en servicetjeneste som forhåpentligvis kan spare tid for helsepersonell, deriblant allmennpraktiserende leger. Tjenesten er gratis for brukerne på grunn av offentlig finansiering.

Når svaret utformes, legges det stor vekt på å formidle informasjonen skånsomt til kvinnen og at svaret ikke skal komme i konflikt med råd fra legen. Kvinnen vil derfor ofte bli bedt om å snakke med legen sin angående medisinbruken (se eksempel om Cipralex og amming nedenfor – Illustrasjon 2).

Ønsker å unngå unødig engstelse
Formålet med tjenesten er å gi den enkelte gravide og ammende kvinne kunnskapsbasert informasjon på et faglig tilpasset nivå. RELIS ønsker på den måten å bidra til at gravide og ammende unngår unødig engstelse som kan bidra til at kvinnene seponerer legemidler som er viktige for deres egen og barnets helse. I noen tilfeller kan medisinbruken være uheldig. Vi ønsker da at informasjonen vår skal kunne avverge skadelig eller unødvendig legemiddelbruk.

I svaret fra Trygg MammaMedisin vil kvinnen imidlertid aldri bli oppfordret til å endre bruken av sine foreskrevne legemidler uten at ansvarlig lege er involvert.

Typiske spørsmål til tjenesten er bruk av reseptfrie legemidler mot smerter, legemidler ved pollenallergi, tett nese og svangerskapskvalme. Vi får også mange spørsmål om medisiner ved psykiske lidelser. Det tidligere beskrevne spørsmålet til RELIS angående antidepressiva til ammende kvinner kunne like gjerne vært hentet fra Trygg MammaMedisin (se eksempelet nedenfor Illustrasjon 2).

Spørsmål til TryggMammaMedisin
Kan jeg bruke cipralex når jeg ammer?

Svar
Hei, og takk for spørsmålet!
Det er viktig at du fungerer så godt som mulig som mor for barnet ditt. Det er derfor normalt anbefalt at kvinner som ammer og som trenger behandling for angst (eller depresjon), får slik behandling.

Cipralex går til en viss grad over i morsmelk, men kan brukes av ammende dersom det er et klart behov for behandling. Det er svært sjelden at barn som ammes har blitt påvirket av mors bruk av Cipralex.

Hos enkelte mødre som har brukt høye doser Cipralex har man sett at diebarnet har fått søvnproblemer og blitt irritable. Dette er imidlertid svært uvanlig, og det er også usikkert om det virkelig er noen sammenheng med mors bruk av Cipralex. Helt nyfødte barn, og spesielt barn født fl e uker før termin, er mer følsomme for påvirkning enn litt eldre barn.

Hvis du tidligere har brukt Cipralex med god effekt kan du også bruke medisinen nå mens du ammer. Du skal ikke starte opp behandling med Cipralex uten at du har vært i kontakt med legen din først. Legen må vurdere om det er riktig for deg å bruke Cipralex eller et annet antidepressivt middel. Det fi andre medisiner i samme gruppe som Cipralex som går mindre over i morsmelken. Hvilken medisin man velger avhenger av hva som eventuelt er forsøkt tidligere, hva som har hatt god eff og så videre.

Legen kan eventuelt kontakte RELIS (www.relis.no) for å få informasjon om Cipralex og amming.

Spørsmålene til Trygg MammaMedisin varierer mye med hensyn til kompleksitet. Dessverre uttrykker for mange kvinner stor engstelse for å skade barnet sitt, også ved helt ufarlige legemidler. Vi ser også at informasjonen i monografiene i Felleskatalogen og pakningsvedlegget til medisinene kan skape utrygghet.

Oppfordre gjerne kvinnene til å bruke tjenesten
Siden oppstart i juni 2011 og frem til utgangen av april 2015, har tjenesten mottatt over 8000 henvendelser. Vi mener at pågangen tyder på at det er behov for en tjeneste som Trygg MammaMedisin i Norge.

I mange land i Europa finnes det egne teratologiinformasjonssentre (TIS) der både publikum og helsepersonell kan stille spørsmål om risiko ved ulike eksponeringer i svangerskapet og ammeperioden. Disse sentrene formidler kunnskapsbasert informasjon hovedsakelig via telefon. RELIS ønsker på sikt å opprette en egen telefontjeneste for gravide og ammende i tillegg til nettjenesten.

Vi håper at leger ser nytten av tjenesten Trygg MammaMedisin og vil henvise kvinner til å stille spørsmål via