SPØRSMÅL
En sykehuslege spør om det er rasjonale for dobbel anaerob dekning ved sepsis med utgangspunkt i abdomen eller ved andre infeksjoner. Legen har flere ganger observert at tillegg av metronidazol gis sammen med piperacillin/tazobaktam.

SVAR
Det er generelt ikke anbefalt å gi dobbel anaerob dekning ved empirisk behandling, men behandling må som alltid justeres etter klinisk respons og resistensbestemmelse.

Generelt om overlappende spektra
Centers for Disease Control (CDC) i USA anbefaler i sitt introduksjonsdokument om antibiotikastyringsprogram at sykehus innfører automatiske varsler når det gis kurer med overlappende spektra (1).

Norske mikrobiologiske resistensdata for anaerobe
To publikasjoner har undersøkt resistensforhold for anaerobe i blodkultur i Norge, i henholdsvis periodene 1998-2003 og 2009-2013 (2,3). Begge publikasjonene finner høy grad av følsomhet for piperacillin/tazobaktam. Anaerobe patogener fra blodkultur ble tatt inn i 2014 utgaven av NORM/NORM-VET. Funnene der avviker noe fra de to tidligere norske publikasjonene. I NORM/NORM-VET rapporten fra 2014 er 82,2 % av de anaerobe isolatene fullt følsomme for piperacillin/tazobaktam, 5,1 % er intermediær følsomme og 14,7 % er resistente. Både identifikasjon og særlig resistensbestemmelse av anaerobe isolater er utfordrende metodologisk (4).

Behandlingsanbefalinger
På bakgrunn av informasjon i en artikkel (5) funnet med tekstsøk i PubMed "double anaerobic coverage", har vi undersøkt noen behandlingsanbefalinger for Clostridium difficile og galleveisinfeksjoner i tillegg til sepsis med utgangspunkt i abdomen.

Sepsis med utgangspunkt i abdomen
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, anbefaler ikke kombinasjoner som gir dobbel anaerob dekning for empirisk behandling av sepsis med utgangspunkt i abdomen (6).

Clostridium difficile og galleveisinfeksjoner
Ved alvorlige infeksjoner med Clostridium difficile er metronidazol og vancomycin i kombinasjon angitt som et alternativt regime av flere kilder (7,8).

Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) anbefaler kombinasjoner som gir dobbel anaerob dekning ved empirisk behandling av noen kompliserte galleveisinfeksjoner (9). IDSA har blitt kritisert for disse anbefalingene, blant annet fordi de har brukt kunnskapsgrunnlag som ikke har anbefalt dobbel anaerob dekning (10).

Faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har bidratt med faglige innspill og gjennomlesning av saken (11).