Olanzapin gitt som depotinjeksjon (preparatnavn Zypadhera) er at antipsykotisk legemiddel som har indikasjonen vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne som er tilstrekkelig stabilisert under akuttbehandling med oral olanzapin (1).

Postinjeksjonssyndrom
Administrering av depotinjeksjoner med olanzapin medfører risiko for såkalt postinjeksjonssyndrom. Bivirkningen kan blant annet oppstå hvis legemidlet utilsiktet settes i en blodåre (intravaskulært), for eksempel ved skade på blodkar under den intramuskulære injeksjonen. Det er ikke mulig å forutsi hvem som får reaksjonen og den kan oppstå når som helst i behandlingsforløpet, også hos pasienter som ikke tidligere har fått slik reaksjon. Symptomene som oppstår er forenlig med tegn og symptomer på overdose, de kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. De fleste pasientene utvikler symptomer som sedasjon (fra mild alvorlighetsgrad til koma) og/eller delirium (inkludert forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse). Andre registrerte symptomer inkluderer ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggresjon, svimmelhet, svakhet, hypertensjon og kramper. De fleste tilfellene av postinjeksjonssyndrom oppstår innen en time etter injeksjon og fullstendig restitusjon oppnås etter 1-3 døgn. Pasienter som behandles med Zypadhera skal derfor observeres de første timene etter hver eneste injeksjon (2-4).

Forekomst av postinjeksjonssyndrom
I kliniske studier ble postinjeksjonssyndrom (reaksjoner forenlig med tegn og symptomer på overdose) rapportert hos ca 2 % av pasientene og ved under 0,1 % av alle injeksjoner (5).
RELIS får også bivirkningsmeldinger om postinjeksjonssyndrom ved bruk av Zypadhera i vanlig klinisk praksis, og for inneværende år var det pr. 20. mai mottatt syv meldinger om slik bivirkning. I tillegg har både RELIS og legemiddelfirmaet mottatt flere meldinger om pasienter som etter injeksjon med Zypadhera fikk symptomer som kan relateres til postinjeksjonssyndrom (6). Siden underrapportering er et kjent problem ved slik spontanrapportering, kan det ikke utelukkes at flere tilfeller ikke blir rapportert, slik at den reelle forekomsten er høyere. Tilfeller kan også ha vært meldt inn som pasienthendelse til andre instanser, for eksempel til Helsedirektoratets meldeordning for spesialisthelsetjenesten, uten at det samtidig er sendt inn bivirkningsmelding til RELIS (se også nederst i artikkelen).

Krav til observasjon etter hver injeksjon
Den godkjente norske preparatomtalen for Zypadhera (1) angir følgende i avsnittene Administrasjonsmåte og Forsiktighetsregler:
Zypadhera skal kun administreres ved dyp intramuskulær gluteal injeksjon av helsepersonell som er trenet i relevant injeksjonsteknikk. Injeksjon skal foretas under forhold som gir mulighet for postinjeksjon-observasjon og som har tilgang på medisinsk behandling i tilfelle overdose. Etter hver injeksjon skal pasienter observeres av kvalifisert personale i minst 3 timer for tegn og symptomer som tyder på olanzapinoverdose, i lokaler som har mulighet for medisinsk behandling. Idet pasienten forlater lokalet skal det fastslås at pasienten er våken, kan orientere seg og at det ikke er tegn eller symptomer på overdose. Dersom det er mistanke om overdose, skal nøye medisinsk overvåkning og kontroll fortsette inntil eksaminasjon indikerer at tegn og symptomer har opphørt (se pkt. 4.4). Observasjonstiden på 3 timer bør forlenges som klinisk relevant for pasienter som viser tegn og symptomer på overdose av olanzapin.

Pasienter skal informeres om at de resten av dagen etter injeksjon må være oppmerksomme på tegn og symptomer på overdose som en postinjeksjonshendelse, de må ha mulighet for å skaffe hjelp om nødvendig og skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Oppfølging og pasientsikkerhet
Kravet til observasjon er ressurskrevende og krever tilrettelegging hos de som skal administrere Zypadhera. Man må ha personell tilgjengelig i hele tidsperioden som kreves. Personalet må være kjent med problemstillingen og vite hvordan pasienten skal behandles dersom symptomer på postinjeksjonssyndrom oppstår. Man må videre ha nødvendig utstyr (anafylaksiberedskap, utstyr for assistert ventilering etc.) og lokaler som egner seg for observasjon av pasienten så lenge det er nødvendig.

Etter vår vurdering vil det være utfordrende å gjennomføre dette på en god måte utenfor institusjoner, som blant annet legekontor, poliklinikk, sykehusavdelinger eller tilsvarende. Administrasjon av Zypadhera, for eksempel hjemme hos pasient, kan derfor ikke anbefales fordi oppfølgingen etterpå vanskelig kan gjøres på en forskriftsmessig måte.

Medisinskfaglige vurderinger i det enkelte tilfellet skal være bestemmende for om pasienter skal behandles med Zypadhera. Praktiske forhold knyttet til administrasjon av legemidlet og oppfølging av pasienten etterpå skal ikke være avgjørende for dette.

RELIS har oppfordret Statens legemiddelverk til å informere om korrekt administrasjon av Zypadhera, herunder oppfølging av pasientene etter injeksjon og hvilke nivåer av helsevesenet som kan gi slik behandling.

Meldepliktige bivirkninger
Hendelser med postinjeksjonssyndrom eller symptomer på dette ved behandling med Zypadhera skal ofte klassifiseres som alvorlige bivirkninger. RELIS oppfordrer derfor til at alle tilfeller meldes til oss.
Informasjon om bivirkningsrapportering og meldeskjema finner du her: http://www.relis.no/meldeskjema/