En ny studie antyder at høye nivåer av folat og vitamin B12 hos nybakte mødre kan være forbundet med økt risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) hos barna (1). Studien, som ble gjennomført ved Johns Hopkins University i USA, og offentliggjort på et internasjonalt autismemøte, har fått bred omtale (2-5).

Anbefalinger om folsyretilskudd ved svangerskap
Det er godt dokumentert at folsyretilskudd reduserer risiko for nevralrørsdefekter hos fosteret (6,7,8). Behovet for folsyre øker under svangerskap, og kvinner anbefales derfor å ta tilskudd av folsyre (normalt 0,4 mg) fra de planlegger svangerskap (fra 4 uker før befruktning) og i første trimester (7,9). For kvinner med høyere risiko for å føde barn med nevralrørsdefekter anbefales det i Norge tilskudd av høydose folsyre (4 mg/dag) prekonsepsjonelt og de første 3 månedene av svangerskapet, deretter 0,4 mg daglig (10,11). Dette gjelder blant annet kvinner som bruker antiepileptika som karbamazepin (enzyminduserende) og valproat, som er assosiert med økt forekomst av nevralrørsdefekter. Internasjonalt varierer dosering av folsyretilskudd noe, og anbefalinger om tilskudd til kvinner som bruker andre antiepileptika eller antipsykotika er sprikende (6,12). Anbefaling av høydose folsyretilskudd er basert på ekstrapolering av data blant annet fra studier som har vist at dette har beskyttende effekt i en populasjon med forekomst av nevralrørsdefekter i nær familie, samt antakelser om lavere folatnivå hos kvinner som bruker antiepileptika (6,13). Effekt av høydose folsyretilskudd er ikke vist i randomiserte forsøk, og observasjonsstudier har verken bekreftet eller avkreftet fordel på grunn av metodologiske mangler (6,14,15).

Motstridende data om folat og autisme
De senere år er det publisert flere studier som har sett på sammenheng mellom folsyretilskudd hos gravide og forekomst av autisme (1,16). Studiene har gitt motstridende resultater. Blant disse er en stor norsk studie, basert på mor-barn studien, som fant redusert forekomst av ASD hos barn av mødre som tok folsyretilskudd (16).  Den mye omtalte studien fra Johns Hopkins University fant at inntak av multivitamintilskudd hos gravide reduserte risiko for ASD hos barna (1). For høyt målt nivå av plasma folat (>59 nmol/L) hos mødre målt 24-72 timer etter fødsel var derimot assosiert med en dobling i risiko for ASD. Studien er foreløpig ikke publisert i sin helhet, slik at det er vanskelig å vurdere funnene. Populasjonen som er studert er imidlertid forholdsvis liten (n=1391), og fra en gruppe med lav sosioøkonomisk status. Forekomst av ASD i studiepopulasjonen ser ut til å være langt høyere enn det som er vanlig. Forskerne vet ikke hvorfor en del av kvinnene hadde alt for høye folatnivåer. I USA er noen matvarer beriket med folsyre, og det kan også være vanskelig å måle folatnivå på en god måte (6). Det er imidlertid ikke forventet at vanlige folsyretilskudd vil føre til konsentrasjoner på nivå med det som ble målt i den amerikanske studien.

Vurdering
Anbefalinger om vanlige folsyre tilskudd til gravide er godt fundert, og disse bør følges. Dette understrekes også av forskerne bak studien fra Johns Hopkins University (1). Det er imidlertid nødvendig med mer forskning for å finne optimal dosering av folsyretilskudd i forbindelse med svangerskap. Spesielt bør nytte av høydosetilskudd av folsyre ved bruk av andre antiepileptika enn valproat og karbamazepin vurderes, i lys av begrenset dokumentasjon for nytte og studier som antyder at for høyt folatnivå kan være uheldig (6,17). Enkelte anbefaler monitorering av plasma folatnivå og dosejustering av folsyretilskudd i risikogrupper (6).