Tidligere RELIS-medarbeider og farmasøyt Linda Amundstuen Reppe, lektor på Nord universitetet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) og PhD-kandidat, har undersøkt tidsbruk på RELIS, svenske og danske legemiddelinformasjonssentre og sammenheng med kvaliteten på deres svar.

Kvalitet er blitt vurdert ved hjelp av både et internt panel av kliniske farmakologer og et eksternt panel av allmennpraktikere. Panelene har vurdert hvordan seks fiktive spørsmål til syv legemiddelinformasjonssentre i Skandinavia ble besvart.

Sentrene var blindet for at spørsmålene var fiktive, og de registrerte tidsbruken for å utforme svarene. Svarene viste stor variasjon med hensyn til utforming og innhold mellom sentrene.

Hovedfunnene var at kvaliteten på utredningene var generelt god, mens økt tidsbruk ikke var forbundet med økt kvalitet. Dette er den første internasjonale studien som har studert denne sammenhengen hos legemiddelinformasjonssentre. Studien er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Clinical Therapeutics.

Reppe LA, Lydersen S et al. Relationship between time consumption and quality of responses to drug-related Queries: a study from seven drug information centers in Scandinavia. Clin Ther 2016. [In press].
http://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(16)30395-2/fulltext