Torsdag 9. juni forsvarte Sigrid Narum sin doktorgrad med tittelen: Pharmacoepidemiological aspects of drug induced bleeding. Sigrid Narum er nå overlege og enhetsleder ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmets sykehus. Hun har tidligere arbeidet ved Oslo universitetssykehus. Arbeidet med bivirkningsmeldinger ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) dannet grunnlaget for denne graden, og tidligere og nåværende RELIS-ansatte er medforfattere på flere av artiklene. Datagrunnlaget for to av artiklene er blødningsbivirkninger (ca. 600 rapporter) meldt i Norge over en periode på tre år. Hovedfunnene i disse studiene var at særlig warfarin var forbundet med hodeblødninger og hadde høy dødelighet, mens bruk av platehemmere var forbundet med mageblødninger og hadde lavere dødelighet. Ofte ble det brukt flere legemidler som påvirker blødningsrisikoen, men mange av disse ble ikke meldt som mistenkt av melder. Sigrid og to medforfattere har gjort en stor metaanalyse der de undersøkte om bruk av kortikosteroider var forbundet med utvikling av blødende magesår. De fant at kortikosteroider var forbundet med 40 % økt risiko for blødende magesår, men at forekomsten var lav hos ambulante pasienter. Avhandlingen omfatter også en studie basert på Traumeregisteret der det ble funnet at warfarin forbundet med økt dødelighet hos en undergruppe av pasienter, samt en studie som så på platefunksjonen hos pasienter innlagt med blødning.

Pharmacoepidemiological aspects of drug-induced bleeding
Sigrid Narum
Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo (trykt utg.) 2016
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/narum-sigrid.html

Narum S, Solhaug V, Myhr K et al. Warfarin-associated bleeding events and concomitant use of potentially interacting medicines reported to the Norwegian spontaneous reporting system. Br J Clin Pharmacol 2011; 71(2): 254-62.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2010.03827.x/full

Narum S, Solhaug V, Myhr K, et al. Characterisation of non-warfarin-associated bleeding events reported to the Norwegian spontaneous reporting system. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69 (7): 1445-52.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-013-1479-7

Kringen MK, Narum S, Lygren I, et al. Reduced platelet function and role of drugs in acute gastrointestinal bleeding. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2011; 108 (3): 194-201.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2010.00643.x/full

Narum S, Westergren T, Klemp M. Corticosteroids and risk of gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2014;4:e004587
http://bmjopen.bmj.com/content/4/5/e004587.full