RELIS har fått en rekke henvendelser der leger som skal skifte fra deksamfetamin til lisdeksamfetamin spør om man kan bruke høyere doser enn det som er anbefalt maksimal døgndose av lisdeksamfetamin.  Vi har mottatt spørsmål der det var ønskelig å bruke doser opp til 120 mg lisdeksamfetamin i døgnet. Kan så høye doser anbefales?

Maksimal anbefalt døgndose for deksamfetamin er 40 mg per døgn (1). Tilsvarende er maksimal døgndose for lisdeksamfetamin 70 mg per døgn (2,3,4). Lisdeksamfetamin markedsføres som kapsler i styrkene 30, 50 og 70 mg, som tilsvarer henholdsvis 8,9, 14,8 og 20,8 mg deksamfetamin per kapsel.  Ut fra dette kan man beregne at 120 mg lisdeksamfetamin tilsvarer 36 mg deksamfetamin (2). I teorien kan 120 mg lisdeksamfetamin brukes siden det tilsvarer en lavere dose enn maksimal dose av deksamfetamin som er 40 mg.

Lisdeksamfetamin er en aktiv prodrug som blir hydrolysert av røde blodceller til deksamfetamin og lysin (2). Det er altså deksamfetamin som er den aktive komponenten. Lisdeksamfetamins farmakokinetikk er lineær, også i doser utover 70 mg. Det er vist at omdannelsen til aktivt deksamfetamin er proporsjonal med dosen av lisdeksamfetamin i enkeltdoser helt opp til 250 mg, noe som tyder på at det ikke skjer en metning av enzymene som hydrolyserer lisdeksamfetamin (5). Lisdeksamfetamin gir en langsommere konsentrasjonsstigning og lavere Cmax enn tilsvarende doser av vanlig deksamfetamin (6).  Ut fra dette kan lisdeksamfetamin ha et lavere misbrukspotensiale enn deksamfetamin.

Ved søk i litteraturen har vi ikke funnet dokumentasjon for klinisk bruk av lisdeksamfetamin utover 70 mg per døgn. Preparatet kom i 2015 og erfaringen med bruk er begrenset (7). I noen behandlingsretningslinjer er det angitt at dosering med deksamfetamin kan være høyere enn anbefalingene tilsier, etter nøye nytte-risiko vurdering (4). Teoretisk sett kan dette også gjelde for lisdeksamfetamin.

Produsenten kan ikke anbefale dosering utover 70 mg per døgn av flere årsaker, og vil heller ikke anbefale å beregne evivalente doser av lisdeksamfetamin på grunnlag av doser av deksamfetamin. Høyere doser er ikke prøvd ut med hensyn til effekt og bivirkninger. Økt serumkonsentrasjon som følge av økte doser kan muligens gi lengre varighet av lisdeksamfetamins effekt hos enkelte. Virkningens lengde er ikke studert ved høyere doser (6).

VURDERING
Teoretisk sett foreligger ingen klar grunn til at lisdeksamfetamin ikke kan doseres like høyt som tilsvarende doser av deksamfetamin. Siden preparatet bare er godkjent i doser opp til 70 mg i døgnet bør forskrivning av høyere doser bare skje etter grundig nytte-risiko-vurdering i spesielle tilfeller der det ikke finnes alternativ behandling. Inntil mer klinisk erfaring ved bruk av høyere doser av lisdeksamfetamin foreligger og kunnskapen rundt effekter og bivirkninger ved bruk av høye doser er mer kjent, må dosering utover maksimaldose skje med forsiktighet.