Som i de foregående år er det i gruppen blodfortynnende midler (antikoagulantia) det meldes flest bivirkninger med dødelig utgang. Bruken av de nye midlene (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban) er fortsatt økende mens bruken av warfarin er redusert.

Meldingene viser flere likhetstrekk med meldingene som er mottatt i foregående år. Som forventet er det mange blødningsbivirkninger, men også meldinger om tromboser (terapisvikt). Selv om behandlingen med de nyere midlene ikke rutinemessig skal følges opp med blodprøver, slik som for warfarin, viser erfaring etter noen års bruk at god oppfølging av pasientene likevel er viktig. I flere meldinger har pasientene hatt risikofaktorer som høy alder, falltendens, redusert nyrefunksjon, lav kroppsvekt, skrøpelighet og nedsatt kognitiv funksjon. En del har også brukt legemidler som kan gi økt blødningsrisiko eller andre interaksjoner. I slike tilfeller må det gjøres en grundig vurdering nytten av den blodfortynnende behandlingen står i forhold til blødningsrisikoen for den enkelte pasienten og hvilken behandling som i så fall er best egnet. Ofte kan det være hensiktsmessig å benytte warfarin nettopp fordi det gir mulighet til å måle både effekt og blødningsrisiko.

I rapporten omtales også psykiske bivirkninger av inhalasjonssteroider, alvorlige acidoser ved bruk av diabeteslegemidler og europeiske legemiddelmyndigheters utredning av mistenkt sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS (postural ortostatisk takykardi syndrom).

Legemiddelverkets omtale av rapporten kan du lese her

Meldinger fra helsepersonell er viktig

RELIS vil understreke viktigheten av at leger melder bivirkninger da disse rapportene ofte inneholder mer informasjon av god kvalitet om pasient og hendelsesforløp. Dette gir et bedre grunnlag for å lære av bivirkningsrapportene.

RELIS oppfordrer spesielt til økt rapportering av mistenkte bivirkninger ved bruk av nye legemidler og legemidler under særlig overvåkning.

Meldeskjema og mer informasjon om rapportering finner du her: http://www.relis.no/Bivirkninger