Konklusjon
Venlafaksin gir økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger sammenliknet med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Dette er konklusjonen i en oppsummeringsartikkel i Prescrire fra april 2016 (1). Kilden har gjennomgått kliniske og epidemiologiske studier og finner at SSRI, bortsett fra citalopram og escitalopram, er bedre alternativ. De farmakologiske egenskapene til venlafaksin, spesielt den doseavhengige effekten på noradrenalin, knyttes til kardiovaskulære bivirkninger.

Farmakologi
Venlafaksin tilhører gruppen selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) som hemmer reopptaket av serotonin og noradrenalin i synapsene uten å påvirke andre transmittersystemer i vesentlig grad. Effekten på noradrenalin inntrer først ved doser over 150 mg daglig. Venlafaksin har en aktiv hovedmetabolitt, desmetylvenlafaksin, og utskilles hovedsakelig via nyrene, 30–40 % som aktive substanser.

Overdose
Ifølge Prescrire har flere epidemiologiske studier vist at overdoser med venlafaksin er hyppigere fatale enn med SSRI. Overdoser er forbundet med bl.a. alvorlig hjertearytmi, blodtrykksfall, levernekrose og serotonergt syndrom. Det er uklart om økt mortalitet skyldes at pasienter som får legemiddelet har mer alvorlig depresjon, eventuelt at de er refraktære til andre antidepressiva, eller at venlafaksin er mer toksisk enn SSRI.

Hypertensjon
Venlafaksin er vist å gi doseavhengig hypertensjon som i enkelte tilfeller fører til behov for seponering. Hypertensjon er en viktig risikofaktor for kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag.

QT-forlengelse, hjertestans og koronare hendelser
QT-forlengelse kan observeres ved høye doser av venlafaksin med risiko for å utløse alvorlig ventrikkeltakykardi. Det er viktig å merke seg at denne bivirkningen kan oppstå ved terapeutiske doser hos pasienter med redusert nyrefunksjon og eldre. Andre alvorlige arytmier og hjertesvikt med eller uten hjertestans er rapportert. Legemiddelet er sammenliknbart med citalopram (også forbundet med risiko for kardiovaskulære bivirkninger) med hensyn til behov for innleggelser på intensivenheter ved overdoser. I randomiserte placebokontrollerte studier med desmetylvenlafksin, den aktive metabolitten til venlfaksin, var det høyere frekvens av hjerteiskemi, hjerteinfarkt og koronarsykdom med behov for revaskularisering.

Klinisk praksis
Ved depresjon, sosial angst og panikklidelse har venlafaksin ifølge Prescrire ikke vist å være noen terapeutisk fordel sammenliknet med andre SSRI. Venlafaksin bør ifølge kilden unngås, spesielt hos pasienter med risikofaktorer. Blant SSRI anbefaler Prescrire å unngå citalopram og escitalopram som ikke er mer effektive enn andre SSRI, men mer toksiske.