SPØRSMÅL
En sykehuslege spør etter vurdering av risiko for mor og barn ved å utføre sanering av MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) hos gravide bærere, såkalt MRSA-bærerskap. Er det av betydning hvor kvinnen er i svangerskapet? Normal prosedyre ved sanering av MRSA-bærerskap er mupirocinholdig nesesalve og helkroppsvask to ganger daglig (inklusiv hårvask) med klorheksidinglukonat 40 mg/ml. I tillegg gurgles munnhule og hals minst to ganger daglig med klorheksidin munnskyllevæske 2 mg/ml hvis MRSA er funnet i halsen.

SVAR
VURDERING
Vår vurdering er at mupirocin nesesalve, klorheksidinglukonat til helkroppsvask og klorheksidin munnskyllevæske kan brukes ved MRSA-sanering hos gravide i hele svangerskapet. Den lokale bruken av salve med mupirocin og klorheksidinløsninger hos mor i kort tid (5-10 dager) vil gi svært liten eksponering hos barnet. Slik behandling vil derfor ikke innebære noen risiko av betydning.

Bakgrunn
MRSA-kolonisering av mor ved fødsel kan gi infeksjon hos barnet og smitteutfordringer for sykehuset. MRSA-saneringsregimer er beskrevet i Folkehelseinstituttets MRSA-veileder. Det er imidlertid ikke beskrevet hvordan eller om gravide bærere av MRSA bør behandles. Det er kun opplyst at "eventuell sanering av bærerskap hos gravide vurderes individuelt og i samråd med gynekolog, infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog" (1).

Salve med mupirocin brukes kun på et lite område i nesen. Klorheksidinløsningene brukes utvortes og på slimhinner i munnen. MRSA-sanering foregår vanligvis over kort tid (5-10 dager) (1). På bakgrunn av dette er det meget liten risiko for at barnet vil påvirkes.

Datagrunnlaget er meget begrenset, men vi har ikke funnet informasjon som tilsier at salve med mupirocin eller klorheksidinløsning gir uønskede effekter ved bruk under graviditet. En dyrestudie med store doser klorheksidin (inntil 68 mg/kg daglig) gitt under organogenesen viste ingen teratogene effekter (2). Flere anerkjente oppslagsverk anser derfor at gravide kan bruke salve med mupirocin og klorheksidinløsning under graviditet (3-9).

Vi mener at MRSA-sanering med de angitte midlene kan gjennomføres i alle tre trimestre. Vi mener at det er uten betydning hvor mor er i svangerskapet, siden disse midlene kun brukes som lokalbehandling.

Ved svikt i sanering bør det gjøres en individuell vurdering om valg av videre tiltak. Fagmiljø innen smittevern bør konsulteres.