Ifølge produsentens internettsider består innholdet av Medox kapsler av fargestoffer fra blåbær og solbær. Ekstrakt fra disse bærene inneholder store doser antocyaner (1). Antocyaner er vannløselige plantefargestoffer som i utstrakt grad finnes i frukt, grønnsaker og rødvin, og som har antioksidante egenskaper. Fremstilling av oppkonsentrerte ekstrakter fører til inntak av høyere doser enn det man får ved inntak gjennom vanlig kosthold. Den kliniske betydningen av dette er ikke alltid kartlagt, spesielt ikke når det inntas samtidig med legemidler med smal terapeutisk bredde.

Ekstrakter av blåbær og solbær kan hemme blodplateaggregasjonen. Brukt samtidig med platehemmere eller antikoagulantia kan dette i teorien øke risiko for blødninger (2). Klopidogrel er en prodrug og omdannes til aktiv metabolitt via leverenzymet CYP2C19. Doseavhengig hemming av CYP2C19 er sett for enkelte antocyaner in vitro (3), men det ser ikke ut til å være undersøkt om dette er klinisk relevant med de doser og innholdsstoffer som finnes i Medox.

Produsenten sier på sine nettsider at det ikke foreligger kjente interaksjoner med medisiner og at man kan bruke Medox sammen med Marevan og Albyl-E, men likevel anbefales pasienter som bruker warfarin å rådføre seg med lege for oppfølging og eventuell endring av dosen (1).

Vi vurderer dette annerledes og mener pasienter som behandles med platehemmere eller antikoagulantia ikke bør bruke Medox. Grunnlaget for denne vurderingen er at kombinasjonen ikke er undersøkt og en eventuell terapisvikt eller forsterket plateeffekt kan få alvorlige konsekvenser. Det er heller ikke medisinsk indikasjon for behandling med Medox, slik at bruken ikke kan anses som nødvendig.

KONKLUSJON
Tilgjengelige data indikerer at samtidig bruk av ekstrakt av blåbær og solbær (Medox) og antikoagulantia eller platehemmere (blant annet klopidogrel) kan øke risiko for blødning. Effekt på metaboliserende leverenzymer er ikke kartlagt. Vi vil derfor fraråde samtidig bruk.

Tekst i oppsummeringen endret for å presisere at dette kan gjelde alle platehemmere (08.04.2016)