Våre danske kolleger ved Institut for Rationel Farmakoterapi har nylig omtalt valg av nødprevensjon på generelt grunnlag. Her trekkes levonorgestrel frem som førstevalg basert på lengre erfaring og lavere pris. Ulipristal er relativt nytt på markedet, men effekten og bivirkningsprofilen synes å være lik. Ulipristal er det eneste alternativet dersom det er behov for nødprevensjon så sent som 3-5 dager etter ubeskyttet samleie, ettersom levonorgestrel ikke er godkjent til slik bruk (1).

Det foreligger også mest erfaring med bruk av levonorgestrel til kvinner som ammer. Overgangen av levonorgestrel i morsmelk er vist å være lav til moderat, og det er ikke rapportert om bivirkninger hos diebarn (2-5). Flere kilder anbefaler likevel at amming utsettes i enten 3-4 eller 8 timer etter inntak (3-5).

Det er ikke kjent om ulipristal går over til morsmelk, men det forventes lav overgang basert på legemiddelets molekylstruktur. Ulipristal er trolig kompatibelt med amming, men det savnes klinisk erfaring med bruk hos ammende (4-5).  Ved behov for nødprevensjon mer enn 3 dager etter ubeskyttet samleie, er imidlertid ulipristal det eneste tilgjengelige alternativet. Med utgangspunkt i halveringstiden tar det om lag en uke etter inntak før ulipristal er eliminert fra kroppen (4). Midlertidig ammestopp er følgelig en upraktisk metode for å redusere diebarnets eventuelle eksponering for ulipristal. I Norsk legemiddelhåndbok anbefales det likevel å utsette amming i 36 timer (én halveringstid) etter inntak (6).

Generelt bør nødvendigheten av midlertidig ammestopp etter inntak av nødprevensjon vurderes opp mot ulempen det medfører for mor og barn i tillegg til behovet for å unngå en uønsket graviditet.

KONKLUSJON
Angrepille med levonorgestrel er førstevalg til ammende. Ved behov for angrepille senere enn 3 dager etter ubeskyttet samleie, er ulipristal det eneste alternativet. Det savnes imidlertid dokumentasjon rundt bruk av ulipristal til ammende. Grunnet lang halveringstid kan det vurderes å utsette amming i 36 timer etter inntak av ulipristal, dersom det er praktisk gjennomførbart.