SPØRSMÅL
En privat hudlege spør om det er nødvendig med utvaskingsperiode på to uker før man starter med isotretinoin og tidligere har brukt lymesyklin (Tetralysal). De har erfart økt intrakranielt trykk og hodepine hos pasienter som har byttet direkte. Legen spør om RELIS har sett lignende tilfeller, og om det finnes anbefalinger om hvordan dette byttet bør gjøres.

SVAR
Ut i fra lymesyklin (tetrasyklin) sin halveringstid anbefaler vi å vente i minimum 2,5 dager etter seponering av lymesyklin før start av isotretinoin for å minske risiko for økt intrakranielt trykk. Andre tetrasykliner må vurderes separat.

Mekanismen for bivirkning er ukjent, men vi har ikke holdepunkter for at interaksjonen er problematisk etter at lymesyklin er skilt ut fra kroppen.

Bakgrunn
Lymesyklin er et prodrug som hydrolyseres til aktivt tetrasyklin og flere inaktive metabolitter antagelig ved passasjen gjennom tarmvegg (1). Økt intrakranielt trykk er rapportert som bivirkninger av både isotretinoin og tetrasyklin (2), og det er rapportert at samtidig bruk av retinoider og tetrasykliner kan gi intrakraniell hypertensjon (3). De bakenforliggende mekanismene for bivirkningen er ukjent, men vi har ikke holdepunkter for at denne interaksjonen er problematisk etter at lymesyklin er skilt ut fra kroppen.

En europeisk retningslinje om behandling av akne inneholder ikke informasjon om utvaskingsperioder ved bytte fra tetrasykliner til isotretinoin (4). Systemisk antibiotika er første behandlingsvalg når det må brukes systemisk behandling av akne, og andre behandlingsvalget er systemisk isotretinoin (5). Dette byttet er derfor aktuelt for mange pasienter.

Tetrasyklin har en halveringstid på 6-12 timer hos voksne med normal nyrefunksjon (6). Tetrasyklin er dermed helt ute av kroppen etter ca. 2,5 dager hos voksne med normal nyrefunksjon.

En hudavdeling anbefaler pasientene å vente i minimum 2 dager mellom seponering av tetrasyklin og start av isotretinoin. Noen ganger anbefales pasientene å vente i et par uker (7).