I Norge var nystatin krem tidligere ansett som førstevalg ved behandling av kvinner med soppinfeksjon på brystet (1, 2) Preparatet ble avregistrert i 2008-2009 (3). Klotrimazol krem ansees nå som førstevalg (3, 4). RELIS gjennomgikk i 2009 anbefalingene for behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende og i munnen hos diebarn (5). Vi mottar imidlertid fortsatt sporadisk spørsmål blant annet om bruk av nystatin mikstur til topikal applikasjon på brystet. Nedenfor følger derfor en kort oppsummering av dagens anbefalinger.

Soppinfeksjon
Vedvarende såre brystknopper kan være forårsaket av gjærsoppen Candida albicans. Presenterende symptomer kan være brennende og sviende smerter, spesielt etter amming (4). Nasjonal kompetansetjeneste for amming utga i oktober 2012 et informasjonsskriv angående behandling av soppinfeksjon på brystet. I følge dette bør det forskrives medisiner til både mor og barn ved symptomer hos mor, da mor og barn kan smitte hverandre. I tillegg bør ikke-medikamentelle tiltak gjennomføres for å påhjelpe behandlingen av soppinfeksjonen. Les mer om ikke-medikamentelle tiltak referanse 3.

Behandling av soppinfeksjon på brystet
Til mor er førstevalget klotrimazol krem (Canesten/Klotrimazol) (3, 4). Kremen skal påføres i tynt lag på brystknoppene samt på det brune området rundt etter hver amming, når brystet har lufttørket. Kremen kan smøres på inntil 8 ganger i døgnet, og behøver ikke tørkes av før hver amming. Det bør behandles i minimum 14 dager, og hos noen kvinner kan det være behov for lengre behandlingstid (3).

Krem med mikonazol (Daktar) kan være et alternativ (3). Kombinasjonspreparat med hydrokortison og mikonazol (Daktacort) har hos enkelte ammende vært brukt med god effekt i tilfeller der det har vært tvil om det dreier seg om soppinfeksjon og/eller eksem på brystet (5). Ved residiverende infeksjoner hos mor eller ved manglende effekt av lokal behandling må det vurderes om det bør startes med systemisk behandling med flukonazol. Barnet kan fortsatt die selv om mor behandles med systemisk flukonazol (3, 4).

Nystatin mikstur bør ikke brukes topikalt på brystet da en del kvinner har rapportert om svie og ytterligere sår og tørr hud ved slik applikasjon (3). Lokal behandling nystatin krem var tidligere ansett som førstevalg på brystkroppene, da klinisk erfaring indikerte bedre effekt enn for eksempel med klotrimazol. Dette er imidlertid ikke dokumentert (2). Nystatin krem kan nå skaffes etter søknad om godkjenningsfritak, og kan være et alternativ dersom behandling med klotrimazolkrem ikke gir god nok effekt. Preparatet kan være bestillingsvare hos apotekene.

Behandling av diebarn
Ved behandling av sopp i barnets munn pensles det med nystatin (Mycostatin) mikstur 4 ganger daglig etter amming i minst 14 dager. Eventuelt synlig hvitt/prikkete belegg i barnets munn kan forsøkes fjernet ved forsiktig vask av barnets munn med en våt kompress før man pensler med nystatin mikstur. Dette gir bedre kontakt for nystatin med barnets munnslimhinne (3). På det norske markedet finnes tre nystatin miksturer som alle markedsføres som Mycostatin. RELIS har i en nylig publisert utredning angitt at originalpreparatet fra Bristol Myers Squibb ikke inneholder sukker, mens de øvrige to preparatene som markedsføres av Orifarm og 2care4, er parallellimporterte produkter med innehold av sukker (6). En kilde angir at erfaring har vist at miksturen som inneholder sukker har dårligere effekt enn den sukkerfrie miksturen (3), og teoretisk kan sukker gi økt oppvekst av sopp. Vi kan imidlertid ikke finne at det foreligger dokumentasjon for at nystatin mikstur med sukker gir dårligere effekt enn nystatin uten sukker. Den kliniske relevansen av sukkerinnholdet i forhold til effekt er etter vår vurdering derfor usikker. Sukkerinnholdet kan derimot være et problem i forhold til utvikling av karies, og nystatin mikstur uten sukker bør fortrinnsvis brukes hos diebarn etter tannfrembrudd*.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det ved en feil i oppdatert faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten angis at diebarnet skal behandles med applikasjon av klotrimazol krem i munnen. Dette er ikke korrekt og anbefalt behandling er nystatin mikstur (7).

*Teksten ble noe redigert i juni 2016

Referanser:

  1. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. (Utgitt oktober 2008). 
  2. Nordeng H, Tufte E et al. Behandling av mastitt i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3027-30. 
  3. Nylander G, Tufte E et al. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Soppinfeksjon på brystet. (Utgitt oktober 2012). 
  4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. (Side 230-4). (Utgitt november 2012). 
  5. Huynh TTM. Lokale soppmidler og amming. Utposten. (Publisert 10. november 2009). 
  6. RELIS database 2013; spm.nr. 4817, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database). 
  7. Forfatter. Faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, pers.medd (4. desember 2013).