Hovedbudskap:
• De fleste personer med laktoseintoleranse kan bruke legemidler tilsatt laktose fordi mengde laktose er for lavt til å gi symptomer
• Laktose er et vanlig hjelpestoff i kapsler og tabletter
• Mengde laktose i et legemiddel er oppgitt i pakningsvedlegget (www.felleskatalogen.no/pasientutgave)

Problemstilling:
RELIS har den siste tiden mottatt flere spørsmål om bruk av legemidler med laktose hos pasienter med laktoseintoleranse. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om hvilke legemidler som inneholder laktose, hvor mye de inneholder og om det finnes alternativer uten laktose.

Utredning:
Laktose er et vanlig hjelpestoff i kapsler og tabletter. Informasjon om hjelpestoffer og mengder av disse er oppgitt i pakningsvedleggene som ligger fritt tilgjengelig på internett (1).

Laktoseintoleranse er et vanlig problem. I Europa er prevalensen 2-20 % hos kaukasiere, med lavest forekomst i Nord-Europa. For afrikanere er prevalensen 65-75 %, mens den for enkelte populasjoner i Øst-Asia kan være over 90 %. Kliniske symptomer er diaré, magesmerter og oppblåsthet etter inntak av melk eller melkeholdige produkter. Symptomene har blitt knyttet til lavt nivå av enzymet laktase i mikrovilli i tynntarmen. Laktase spalter laktose til glukose og galaktose. Laktose som ikke spaltes passerer raskt videre til tykktarmen og brytes ned av bakterier til kortkjedede fettsyrer og hydrogengass (og andre gasser). Nedbrytningsproduktene kan dersom de forekommer i større mengder, gi kliniske symptomer (2, 3).

Primær laktasemangel er den vanligste formen for laktoseintoleranse hos ellers friske personer og skyldes genetisk nedregulering av genet som koder for laktase. Dette inntreffer vanligvis fra 5 års alder (2). Mer sjeldne former er sekundær laktasemangel som kan oppstå ved sykdom i/skade på tynntarmen (vanligvis forbigående), og medfødt laktasemangel med en fullstendig mangel på laktase (ekstremt sjeldent) (2, 3). De fleste med primær laktasemangel har 5-10 % restaktivitet som betyr at de kan innta små mengder laktose uten symptomer (4). En gjennomgang av litteraturen har vist at inntak inntil 12 gram laktose ble tolerert av de aller fleste voksne med laktoseintoleranse (tilsvarer ca. 1 glass eller 240 ml melk). Dersom laktose ble inntatt sammen med andre matvarer kunne dosen økes til 15-18 g uten symptomer (5, 6).

Mange personer med primær laktoseintoleranse tror at de overhodet ikke kan ta legemidler tilsatt laktose. En randomisert, dobbeltblindet, kryssover studie tok utgangspunkt i at de aller fleste legemidler inneholder mindre enn 400 mg laktose per dose. Hos 77 laktoseintolerante personer var det ingen forskjell i symptomer eller pusteprøve på hydrogen da de fikk 400 mg laktose sammenlignet med placebo (2).

For personer som opplever symptomer selv ved inntak av små mengder laktose kan laktosefritt preparat vurderes. Det kan også være gunstig å ta laktoseholdig preparat samtidig med mat hvis det er mulig. Samtidig inntak av tilskudd med laktaseenzym kan også vurderes.