Budskap
• Tilgjengelig dokumentasjon gir ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av Q10 ved statininduserte muskelbivirkninger.
• Farmasøyter i apotek er i en unik posisjon til å informere om viktigheten av å være kritisk til samtidig bruk av natur- og legemidler. 

Bakgrunn og historikk
Koenzym Q10, også kjent som Q10 eller ubiquinone, er en fettløselig, vitaminlignende forbindelse som finnes i de fleste eukaryote celler, vesentlig i mitokondriene hvor det har en rolle i elektronoverføringen ved syntese av energibæreren ATP i den aerobe forbrenningen. Både endogen produksjon og inntak gjennom kosten er kilder til Q10 (1). Kosttilskudd har vist seg å øke konsentrasjonen av Q10 i plasma, blodplater og hvite blodceller (2).

Forskning på Q10s rolle ved blant annet kreft og hjerte-/karsykdom skjøt fart på 1980-tallet blant annet fordi nye metoder for å måle Q10 i blod ble utviklet. I tillegg ble det mulig å fremstille store mengder av Q10. Selv om hjerte-/karlidelser er assosiert med mangel på Q10, er det uavklart om tilskudd av forbindelsen har noen direkte kardioprotektiv effekt (3).

Q10 ved statininduserte muskelbivirkninger
Myalgi, myositt og rhabdomyolyse er velkjente og fryktede bivirkninger av statiner. Rasjonalet for bruk av Q10 ved statininduserte muskelbivirkninger, er at en rekke studier i dyr og menneske har vist at statiner reduserer plasmakonsentrasjonen av Q10 med opp til 40 % (4). Det er mer usikkert hvordan konsentrasjonen i muskulatur påvirkes, noen studier viser økning av mengden Q10 i muskelvev ved statinbruk. Induksjon av apoptose av myocytter og påvirkning av mitokondriefunksjonen er foreslåtte virkningsmekanismer for statininduserte muskelbivirkninger hvor Q10 kan tenkes å spille en rolle. Et gen assosiert med statinintoleranse er også involvert i syntesen av Q10 (5).

Det er generelt vanskelig å finne dokumentasjon for gunstige effekter av Q10-tilskudd. RELIS har utredet spørsmål om effekt av Q10 ved flere ulike tilstander, og en typisk konklusjon er at det finnes plausible fysiologiske mekanismer som tilsier at Q10 kan ha gunstige effekter, men at det ikke er dokumentert i kliniske studier (6-8).

Flere oversiktsartikler som er publisert de siste årene konkluderer med at årsaken til statinidusert myopati fremdeles er uavklart. Klinisk dokumentasjon på effekten av Q10 for å forebygge eller behandle statinindusert myopati er motstridende, og det er nødvendig med større kontrollerte dobbeltblinde studier for å kunne avdekke hvorvidt tilskudd kan anbefales på denne indikasjonen (9, 10).

Young og medarbeidere gjennomførte en randomisert, dobbeltblind placebo-kontrollert studie med 44 pasienter med myopati. Pasientene ble over en tidsperiode på 12 uker behandlet med simvastatin (titrert opp fra 10 mg daglig til 40 mg daglig) i kombinasjon med enten Q10 i doser på 200 mg daglig eller placebo. Det ble ikke funnet forskjeller i alvorlighetsgraden av myopati hos pasienter som hadde fått Q10 sammenlignet med placebogruppen (11).

En annen kontrollert, randomisert dobbeltblind studie inkluderte 32 pasienter med myopati, som ble behandlet med ulike statiner. Studien gikk over en tidsperiode på 30 dager og pasientene ble delt i to grupper, hvorav den ene gruppen fikk Q10 100 mg daglig, og den andre gruppen fikk vitamin E 400 IE per dag. Grad av muskelsmerter og i hvilken grad smerten påvirket daglige aktiviteter ble redusert med 40 % hos pasientene som fikk Q10 sammenlignet med 38 % hos de som fikk vitamin E. Forskjellen var ikke statistisk signifikant (12).

Det pågår imidlertid i følge en kilde et par kliniske studier på denne problemstillingen, herunder også en norsk studie (10). En annen kilde angir at en ny randomisert, dobbeltblind klinisk studie (www.ClinicalTrials.gov identifiseringsnummer NCT00716612) er iverksatt, og antas å være avsluttet i løpet av desember 2011. Studien, med 80 inkluderte pasienter, undersøker om Q10-tilskudd vil redusere forekomst av muskelsmerter hos pasienter med tidligere statin-relaterte muskelsmerter (13).

Peroralt inntak av Q10 tolereres normalt godt. Det er rapportert om gastrointestinale bivirkninger som kvalme, oppkast, diaré, epigastrisk ubehag, redusert appetitt eller halsbrann hos mindre enn 1 % av pasientene. Allergisk utslett er også rapportert ved bruk av Q10 (14). I følge en annen kilde er det ikke rapportert om alvorlige bivirkninger ved Q10-tilskudd. Det er observert at Q10 i doser opp til 1200 mg daglig ikke er forbundet med bivirkninger (13).

Konklusjon
Det er skrevet en del om statiner og muskelbivirkninger, og mulig positiv effekt av Q10-tilskudd er i all hovedsak basert på postulerte virkningsmekanismer. Tilgjengelig klinisk dokumentasjon gir foreløpig ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av Q10 for å forebygge eller behandle statinindusert myopati.