Spørsmål
En farmasøyt spør om det er dokumentert at skylling av nese og øyne med saltvann har effekt ved pollenallergi?

Svar
Selv om det viktigste tiltaket ved allergi er å holde seg unna det man er allergisk mot, vil svært mange trenge og ha god effekt av antihistaminer systemisk eller lokalt ved allergisk rhinokonjunktivitt. Ved mer uttalte symptomer og nesetetthet er intranasale glukokortikoider anbefalt (1). Lokal skylling med saltvann er ikke nevnt som tiltak ved allergisk rhinokonjunktivitt i de vanligste oppslagsverkene for norske allmennleger som Norsk legemiddelhåndbok, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) eller Hunskårs lærebok i allmennmedisin. Ved langvarige bihuleplager derimot anbefaler både NEL og Hunskår gjennomskylling med saltvann, og en metaanalyse fra Cochrane konkluderer med at dette kan være nyttig ved kronisk sinusitt (2).

Det byr på metodologiske utfordringer å undersøke effekten av neseskylling fordi blinding er umulig. I slike studier er det derfor grunn til å regne med betydelig placeboeffekt. Et annet moment er at flere studier undersøker flere tilstander som sinusitt, atrofisk rhinitt og allergisk rhinitt samtidig. Dette er tilfellet for en av de mest siterte studiene om emnet, hvor neseskylling med saltvann tre ganger daglig i seks uker blant annet gav bedring av symptomene ved sesongbetont allergi, både alene og sammen med annen behandling. Det er andre svakheter ved denne studien. Multiple endepunkter er undersøkt, og det går ikke frem hvor mange av de 211 inkluderte pasientene som hadde allergi (3).

I en italiensk studie ble 20 barn med allergisk rhinitt i alderen seks til tolv år randomisert til enten skylling med 2,5 ml hypertont saltvann (3% NaCl) i hvert nesebor to ganger daglig, eller ingen skylling. Saltvannsskylling gav signifikant symptombedring tre, fire og fem uker etter oppstart med behandlingen. Forbruket av antihistamin var også signifikant lavere (4).

Det har også vært diskutert om hypertone saltvannsløsninger er bedre enn isotont saltvann fordi det skal gi økt mukociliær clearance og høyere ciliær slagfrekvens. I en randomsiert klinisk studie som sammenlignet hyperton og ”normal” saltvannsløsning ved kronisk sinusitt hos barn, fant en større grad av symptombedring hos dem som fikk den hypertone løsningen (5). Ved saltkonsentrasjoner over 5 % er det sett smerte som bivirkning. Det er postulert at dette kan skyldes at produksjonen lokalt av histamin og substans P stimuleres (6).

Skylling av øyne i forbindelse med allergi er langt mindre undersøkt. I følge en oversiktsartikkel om behandling av øyekomponenten av allergisk rhinokonunktivitt, kan det første ikkefarmakologiske tiltaket være bruk av kunstig tårevæske (viskøs saltvannsløsning) for å fortynne allergener og smøre av konjunktiva. Ulempen er at dette er dyrere enn hjemmelagete saltvannsløsninger, og at den underliggende allergiske reaksjonen som ved neseskylling ikke påvirkes (7).

Oppsummering
Skylling av nesehulen med saltvann ved allergisk rhinitt er ikke tilstrekkelig undersøkt. Noen få metodologisk svake og små studier har vist gunstige effekter. Ved kronisk sinusitt er det relativt godt dokumentert at neseskylling med saltvann gir symptombedring, men det er usikkert om disse resultatene er overførbare til allergisk rhinitt. For symptomer fra øynene er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner ut fra tilgjengelig dokumentasjon. Selv om saltvannsskylling både er trygt, billig og kan lindre ved allergisk rhinokonjunktivitt, vil vanlig behandling med systemiske antihistaminer og/eller intranasale glukokortikoider for de fleste være mer effektivt og ikke minst mer praktisk å gjennomføre.