En mann i 60-årene fikk adjuvant behandling med imatinib (Glivec) etter kirurgisk behandling av GIST (gastrointestinal stromal tumor). Behandlingen ble avsluttet etter ett år, men to år senere fikk pasienten påvist metastaser og man startet med imatinib 400 mg daglig som palliativ behandling.

Ved første gangs bruk av imatinib fikk han problemer med konsentrasjonsvansker, nedsatt korttidshukommelse og problemer med multitasking. Symptomene bedret seg etter seponering av adjuvant imatinib, men etter oppstart av palliativ imatinib fikk han symptomene tilbake. Symptomene beskrives som sjenerende, men han har god funksjonsevne og pga god behandlingsrespons kontinueres behandlingen med imatinib som planlagt (livslang eller til progresjon).

I preparatomtalen for Glivec oppgis hukommelsessvikt som en mindre vanlig bivirkning (1). Hukommelsesvansker er således tidligere rapportert og gjenfinnes også ved søk i WHOs bivirkningsdatabase. I litteratursøk for øvrig, finner man ingen utdypende kasuistikker om dette.

I det aktuelle tilfellet er ikke konkrete tidsintervaller oppgitt, men en god tidsmessig relasjon beskrives. Årsakssammenhengen er vurdert som sannsynlig mellom bruken av imatinib og pasientens plager.

Pasienter med maligniteter i fremskredne stadier kan ha en rekke ulike medisinske tilstander. Dette kan gjøre det vanskelig å vurdere årsaken til bivirkninger på grunn av de mangfoldige symptomene som er relatert til den underliggende sykdommen, dens progresjon og samtidig bruk av en rekke legemidler. RELIS oppfordrer likevel til årvåkenhet og melding av alvorlige og ukjente eller lite omtalte bivirkninger forbundet med kreftbehandling. Meldeskjema for bivirkninger