SPØRSMÅL
En kvinne i 50-årene startet på en kur med doksysyklin tabletter og merket hodepine etter ett døgn. En normaldosering av paracetamol og ibuprofen hadde ikke effekt. Hun opplevde spreng for pannen og over fremre del av hodet som flyttet seg litt rundt. Farmasøyt på apotek anbefalte kunden å kutte ut doksysyklin og ta kontakt med legen. Kunden forteller at ett døgn etter seponering kjennes det lettere ut, men hodepinen er der fremdeleles. Farmasøyt spør hvordan økt benignt intrakranialt trykk, som en bivirkning av doksysyklin, arter seg, og hva kunde og lege bør foreta seg.

SVAR
Doksysyklin og andre tetrasykliner kan gi intrakraniell hypertensjon (pseudotumor cerebri) som manifesterer seg ved hodepine, oppsvulming av synsnervepapillen, tåkesyn, dobbeltsyn og synstap. Den intrakranielle hypertensjonen går ofte over når behandlingen avbrytes. Trykket kan imidlertid vedvare i uker (1). I noen tilfeller er tilstanden irreversibel (2,3), og alvorlig permanent synstap kan også forekomme (3). Hvilken oppfølging den enkelte pasient bør få avhenger blant annet av alvorlighetsgrad, varighet av symptomer og respons på behandling. Det er anbefalt å følge opp pasienten til tilstanden har stabilisert seg, hvor blant annet synsfunksjon undersøkes. Det finnes ikke kliniske studier som har undersøkt hvordan idiosynkratisk intrakranielt trykk (IIH) bør behandles. Legemidler som kan forårsake eller forverre IIH anbefales seponert. En database foreslår initial behandling med acetazolamid for IIH (4). En norsk metodebok omtaler akuttiltak ved økt intrakranielt trykk (5).

Konklusjon
Vi er ikke kjent med hvordan legen vurderer denne pasienten, og kan derfor ikke uttale oss om hva aktuell pasient eller lege bør foreta seg. Dersom en pasient får intrakraniell hypertensjon av et tetrasyklin, anbefaler vi å seponere legemidlet. Hvilken oppfølging den enkelte pasient bør få, avhenger blant annet av alvorlighetsgrad, varighet av symptomer og respons på behandling. Det er anbefalt å følge opp pasienten, spesielt med hensyn på synsfunksjon, inntil tilstanden har stabilisert seg.