Spørsmål:
En mann i 50-årene fikk ca tre måneder etter svineinfluensavaksine muskelsmerter og stivhet i proximale ekstremitetsmuskler. SR 27 den gangen, men normal nå. Det er sannsynlig at han har polymyalgi ettersom han er utredet både nevrologisk og revmatologisk. Plagene har vedvart i 3 år og han blir behandlet med prednisolon. Det er tatt muskelbiopsi, men det foreligger foreløpig ikke noe svar. Lege spør om det er en kjent sammenheng mellom polymyalgia revmatika og svineinfluensavaksine.

Svar:
I litteraturen er det beskrevet flere kasusrapporter hvor polymyalgia revmatika er assosiert med influensavaksinasjon (1-5). I en nylig publisert artikkel beskriver forfatterne 10 tilfeller hvor pasientene fikk polymyalgia revmatika og/eller Hortons syndrom (clusterhodepine) innen 3 måneder etter å ha fått influensavaksine. Av disse hadde 5 polymyalgia revmatika. I artikkelen refereres det i tillegg til 7 ytterligere tilfeller av polymyalgia revmatika etter influensavaksine. Forfatterne hypotese er derfor at polymyalgia revmatika som følge av influensavaksinasjon ikke er så sjelden som først antatt (1).

Polymyalgia revmatika er en immunmediert sykdom hvor både miljømessige og genetiske faktorer trolig spiller en rolle i utviklingen av sykdommen. Influensavaksiner kan trigge autoimmune sykdommer som polymyalgia revmatika, særlig gjelder dette for pasienter som i utgangspunktet er disponert for å få sykdommen (1-6). Genetiske studier har antydet at gener i HLA-komplekset kan medvirke til utvikling av sykdommen. Dette gjelder spesielt genetiske variasjoner i HLA-DRB1 som er en overflatereseptor på vevsceller. HLA-DRB1 spiller en viktig rolle i kroppens immunrespons ved at antigener fra ekstracellulære proteiner bindes til reseptoren. Polymyalgia revmatika er assosiert med en rekke HLA-DRB1 alleler, derav HLA-DRB1*04, *01, *13 og *14 (2-6).

Et syndrom forkortet ASIA (autoimmune/inflammatory syndrom induced by adjuvants) er nylig foreslått. Kriterier for å stille denne diagnosen innbefatter ytre stimuli, for eksempel i form av vaksinasjon, og symptomer som myalgi/myose, artralgi/artritt, nevrologiske funn, kronisk utmattelse, kognitiv svikt, feber og munntørrhet. Deteksjon av spesifikke gener i HLA-komplekset som HLA-DRB1 og HLA-DQB1 samt tilstedeværelse av auto-antigener er også assosiert med ASIA syndromet (1).

Konklusjon
Det er i litteraturen rapportert flere tilfeller av polymyalgia revmatika kort tid etter influensavaksinasjon og en tror at både ytre stimuli og genetiske faktorer kan spille en rolle i utvikling av sykdommen. I det aktuelle tilfelle kan en derfor ikke utelukke at influensavaksinens antigener i samspill med kroppens egne antigener kan ha indusert en unormal immunrespons som har ført til inflammasjon i vevet. Klinisk kan dette ha manifistert seg som polymyalgia revmatika.