RELIS har på bakgrunn av et par bivirkningsmeldinger om utslett og opphovning av tunge ved bruk av SSRI kort oppsummert dokumentasjon på denne type hypersensitivitetslignende reaksjoner ved bruk av SSRI. Flere kilder angir at SSRI kan gi hudreaksjoner i form av urtikaria og/eller angioødem (1-3), men vi finner lite utdypende dokumentasjon og da spesielt med hensyn til angioødem-type reaksjoner. SSRIene er ikke strukturelt like, og man vil derfor i utgangspunktet ikke forvente kryssallergi mellom de ulike legemidlene i denne gruppen. Det er likevel rapportert om noen få enkelttilfeller der pasienter som har fått hudreaksjon av et SSRI også har fått lignende reaksjoner ved bytte til et annet SSRI. Blant annet er det rapportert om mulige kryssreaksjoner hos et par pasienter som fikk makulopapulært utslett både ved bruk av paroksetin og ved bruk av sertralin (4, 5).

Vi har også funnet et par rapporter hvor pasienter har fått hypersensitivitetslignende reaksjoner både ved bruk av sertralin og ved bruk av escitalopram. I et tilfelle fikk en 44 år gammel kvinne en okulogyr dystonisk reaksjon med samtidig symptomer på anafylaksi (hjertebank, diaforese, dyspné og opphovning av lepper og tunge) ved bruk av escitalopram. Reaksjonen oppsto etter at hun ved en feiltakelse hadde inntatt 20 mg escitalopram i tillegg til sin vanlige dose på 10 mg. Hun selvadministrerte adrenalin via autoinjektor, med forbigående lindring, men symptomene kom tilbake etter 35 minutter. Symptomene forsvant helt etter administrasjon av lorazepam og hydroksyzin. Pasienten hadde hatt en tidligere episode med anafylaktiske symptomer og dystoni av ukjent årsak, samt en episode med ”rene” anafylaktiske symptomer med opphovning av lepper og tunge, pusteproblemer og synkope under fast bruk av sertralin 50 mg/dag (6). I et annet tilfelle fikk en pasient angioødem ved bruk av sertralin, og fire måneder senere urtikaria da hun isteden forsøkte escitalopram (7).

Det er uklart hva som er årsak til disse kryssreaksjonene, og noen forfatterne diskuterer om en del av disse reaksjonene kan ha sammenheng med SSRIenes virkningsmekanisme fremfor å være immunologisk betinget (4, 5). Selv om dokumentasjon på kryssreaksjoner mellom ulike SSRI er sparsom, anbefaler noen forfattere bruk av annen type antidepressivum hos pasienter som har opplevd en alvorlig hud- eller slimhinnereaksjon (for eksempel angioødem) ved bruk av et SSRI (8, 9).