En kreftpasient, som er i palliativ behandling og har avsluttet kjemoterapi, blir lagt inn med markert forhøyede leverprøver. Pasienten oppgir å få B17 og misteltein hos alternativ behandler.

Den korrekte betegnelsen på B17 er amygdalin. Amygdalin finnes i frø og steiner i blant annet aprikoskjerner og mandler. Stoffet brytes ned til laetril og hydrogencyanid (blåsyre) i magen og hydrogencyanid absorberes raskt i gastrointestinaltrakten. Cyanidinnholdet kan føre til forgiftningssymptomer som svimmelhet, hodepine, kvalme, oppkast, dyspné, palpitasjoner, hypotensjon, kramper, paralyse, koma og død. Det finnes flere kasusrapporter på pasienter som har opplevd bivirkninger ved behandling med amygdalin og de fleste symptomer er forenlige med cyanidforgiftning. Bivirkningene kan potenseres av samtidig inntak av rå mandler, aprikoskjerner eller høye doser med vitamin C. Samtidig inntak av frukt og grønnsaker som inneholder enzymet beta-glukosidase kan også forverre bivirkningene av amygdalin (1).

RELIS har tidligere utredet potensielle bivirkninger ved bruk av amygdalin. Ved nye søk har vi ikke funnet noe oppdatert informasjon. Leverbivirkninger er ikke nevnt spesifikt for amygdalin, men det betyr ikke at det ikke kan forekomme.

Legemiddelverket har gått ut med advarsler om risikabel og udokumentert bruk av amygdalin i kreftbehandlingen. Årsaken til dette er at det er rapportert flere tilfeller av cyanidforgiftning hos pasienter som har brukt B17/amygdalin/laetril (2). Det finnes ikke dokumentasjon på at B17/amygdalin/laetril har effekt på kreft, men mange uønskede effekter er dokumentert (3).

RELIS har også ved flere anledninger utredet bruk av misteltein og her gjengis utdrag av det som omhandler mulige bivirkninger ved bruk av misteltein. Det er blant annet på bakgrunn av en Cochraneoversikt konkludert med at studier med god design ikke har kunnet vise effekt av mistelteinekstrakt verken på overlevelse eller livskvalitet (quality of life; QoL). Det er beskrevet et vidt spekter av bivirkninger av mistelteinekstrakter fra feber og reaksjoner på injeksjonsstedet til effekter på lever, hjerte-kar og sentralnervesystemet (4). Nyere søk har ikke gitt grunn til å endre på denne konklusjonen.

Generelt råder det stor usikkerhet rundt bruk av kosttilskudd/naturmidler, mulige effekter og potensiale for interaksjoner og bivirkninger. Manglende dokumentasjon av både innhold og effekt gjør det vanskelig å anbefale slike produkter. Spesielt hos syke mennesker som samtidig behandles med legemidler kan det være fare for interaksjoner og bivirkninger. Når flere slike produkter kombineres er det også fare for interaksjoner mellom produktene og at de kan forsterke hverandres uønskede effekter.