Vold er sjeldent studert som en mulig bivirkning av legemidler. Imidlertid har det jevnlig vært diskutert legemidler og selvmordrisiko (jf. antidepressiva). I den nasjonale bivirkningsdatabasen for spontanrapportering er det kun enkelte rapporter hvor melder har mistenkt en assosiasjon mellom legemidler og voldsutøvelse og lignende (1). Imidlertid er flere legemidler som antidepressiva, vareniklin og montelukast assosiert med aggressiv adferd (2).

En nylig publisert studie har analysert alle bivirkningsrapporter på vold som FDA (amerikansk legemiddelmyndighet) har mottatt fra 2004 t.o.m. september 2009. Ved en disproposjonsanalyse av rapporterte voldsbivirkninger fant forfatterne at vareniklin, 11 antidepressiva, 6 sedativa/hypnotika og 3 legemidler for ADHD hadde en unaturlig høyere andel rapporter på vold enn andre legemidler. Assosiasjonen var svakere og blandet for antipsykotika og antiepileptika/ stemningsstabilsatorer. Vareniklin hadde høyest  PRR (’proportion reported ratio’) på 18. Det betyr at det i dette materialet var 18 ganger flere rapporter på vold på vareniklin sammenlignet med det totale antall rapporter på vold på alle legemidler. For bupropion og nikotin (to andre røykesluttpreparater) var PRR hhv. 3,9 og 1,9, hvilket er betydelig lavere enn PRR tilfor vareniklin (2). En grunn til dette kan være fokus på vareniklin og psykiatriske bivirkninger. Analyser av datamateriale fra spontanrapporteringssystemet er viktig for å avdekke signaler om mulige problemer knyttet til legemidler. Imidlertid kan ikke et datamateriale basert på spontanrapporter brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen. Systematiske undersøkelser må derfor gjøres før det kan sies mer om omfang, bekrefte ev. forskjeller mellom legemidler og identifisere andre risikofaktorer.

Kunnskap om voldsbivirkninger av legemidler er begrenset, og det er derfor svært ønskelig at helsepersonell er oppmerksom på denne typen bivirkninger og at de meldes til RELIS.
Meldeskjema for helsepersonell og veiledning for utfylling finner du på www.relis.no/meldeskjema