Basert på en hendelse som er beskrevet under, har RELIS gjort Statens legemiddelverk spesielt oppmerksom på denne problemstillingen, og bedt dem vurdere om bruk av statiner bør være kontraindisert hos pasienter som får legemiddelet Yondelis (trabectedin).

Pasienten fikk første kur med trabectedin uten komplikasjoner og ble utskrevet fra sykehus neste dag. Få dager senere kontaktet han lokalsykehus på grunn av brystsmerter. Han hadde litt troponinutslipp, men det var ikke mistanke om hjerteinfarkt. Han fikk deretter raskt stigende leverprøver og fallende hvite blodlegemer og trombocytter, utviklet nøytropen feber, ytterligere stigning i leverprøver, kratinin og CK. Etter omtrent to uker ble han anurisk og man startet dialyse, men han døde omtrent en uke senere. Pasienten brukte også flere andre legemidler, blant annet Zocor (simvastatin), og det mistenkes at denne kombinasjonen kan ha utløst rabdomyolyse og nyresvikt.

Forhøyet kreatinfosfokinase, blodkreatin, nøytropeni/febril nøytropeni, og stigning i leverfunksjonsprøver er svært vanlige bivirkninger ved behandling med Yondelis (1). Trabectedin må ikke brukes hos pasienter med CPK > 2,5 x ULN. Det er rapportert om mindre vanlige tilfeller av rhabdomyolyse, vanligvis i forbindelse med myelotoksisitet, alvorlige leverfunksjonstestanomalier og/eller nyre- eller multiorgansvikt. CPK må derfor overvåkes nøye når en pasient kan være utsatt for slik toksisitet eller muskelsvekkelse eller muskelsmerter. Hvis det oppstår rhabdomyolyse, må støttende tiltak, for eksempel parenteral hydrering, urinalkalinisering eller dialyse initieres omgående. Behandlingen med Yondelis må seponeres til dette bedrer seg helt. Under avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler" i den godkjente norske preparatomtalen er det angitt at det må utvises forsiktighet hvis legemidler som er assosiert med rhabdomyolyse (f.eks. statiner), gis samtidig med trabectedin, siden det kan være økt risiko for rhabdomyolyse (1).